Відмінності між версіями «Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 6 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== [[Нормативна]] ==
== Нормативна база ==
<references />
 
== база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Закон України «Про авторське право і суміжні права»]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text Закон України «Про авторське право і суміжні права»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 Постанова Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 Постанова Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17 Оглядовий лист ВГСУ від 28.02.2017 № 01-06/521]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17 Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності»]
== Поняття авторського договору ==
== Загальна інформація ==
'''Авторський договір''' — це двостороння угода, на основі якої автор передає або зобов’язується передати набувачеві свої майнові права на використання твору у межах та на умовах, погоджених сторонами. За своєю правовою природою цей договір охоплює суто авторські майнові правовідносини, зокрема врегульовує відносини з порядку передачі авторських прав на конкретний об’єкт авторського права (літературний твір, база даних, музичні твори, енциклопедії, сценарії тощо) та отримання винагороди автору.<br />
За договором про передання майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що є суб’єктом майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5239 (стаття 1113 Цивільного кодексу України]).
<br />
 
Відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права" автору та іншій особі,  яка має авторське право,  належить  виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким  одним  або  всіма  відомими  способами  на   підставі авторського договору.<br />
Суб’єкт авторського права або суміжних прав може передати (відчужити) свої майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, будь-якій іншій особі:
<br />
 
Авторський договір за своєю юридичною природою являється цивільно-правовим договором. Відповідно до ЦКУ використання об’єкту інтелектуальної власності здійснюється іншою особою тільки з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності (крім випадків, встановлених законом). Умови передання майнових прав інтелектуальної власності визначаються договором.
# '''у повному складі''' на території всіх держав світу;
# '''частково на окремі способи''' використання на території окремих держав світу;
# '''всі способи використання''' на території окремих держав світу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n669 стаття 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»]).
 
== Основоположні засади авторського договору ==
== Основоположні засади авторського договору ==
Засади, на яких будується авторський договір закріплені у нормах Закону України "Про авторське право та суміжні права". Зокрема, до них належать:<br />
Засади, на яких будується  договір про  передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав закріплені у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n654 статтях 48] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n669 49 Закону України "Про авторське право та суміжні права"]
* за авторським договором передаються лише майнові права, які існують на момент укладання договору;<br />
 
* лише автор має право давати дозвіл на використання твору на підставі авторського договору; <br />
У договорі щодо розпоряджання майновими правами на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав визначаються:
* за авторським договором здійснюється передача виключного та невиключного права; <br />
 
'''Виключне право''' - майнове право особи, яка  має  щодо  твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права,  на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання  іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом. <br /><br />
* відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об’єкт (назва та/або інші характерні ознаки);
За авторським договором про передачу '''невиключного права''' на використання твору автор (чи інша особа,  яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах.  При цьому за особою,  яка передає  невиключне право,  зберігається  право  на  використання  твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.<br />
* обсяг майнових прав на відповідний об’єкт, що передаються (надаються) за договором;
<br />
* розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або зазначення про безвідплатний характер договору.
* авторський договір укладається у письмовій формі;<br />
 
* можлива відповідальність за невиконання авторського договору.
Майнові права інтелектуальної власності переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності ''з моменту його укладення'', якщо інше не встановлено договором або законом.
== Елементи авторського договору ==
 
Елементами авторського договору є суб’єкти, предмет і об’єкт договору, строк, ціна.
Майнові права інтелектуальної власності, набуття яких відповідно до положень Цивільного кодексу України чи іншого закону пов’язується із їх державною реєстрацією, переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності ''з моменту такої державної реєстрації''.
=== Суб`єкти ===
 
Суб'єктами авторського договору є '''автор або його правонаступник''', з одного боку, і '''набувач (користувач) авторських прав''' - з іншого. Повнолітні дієздатні автори укладають авторські договори самостійно або діють через повірених і агентів. За ''малолітніх (недієздатних) авторів'' авторські договори підписують їх батьки (опікуни). Неповнолітні автори віком ''від 14 до 18 років'' здійснюють свої авторські права (в тому числі укладають авторські договори) самостійно, без контролю батьків і опікунів.<br />
'''<u>Суб'єктами договору</u>''' є автор або його правонаступник, з одного боку, і набувач (користувач) авторських прав - з іншого.  
Авторські договори з приводу передачі або надання права використання колективних творів укладаються з усіма співавторами. При цьому всі вони можуть брати участь в узгодженні умов і підписання договору або це може бути доручено ними одному з співавторів. При підготовці збірника відповідні договори повинні полягати не тільки з упорядником, а й з авторами всіх охоронюваних законом творів, що включаються до збірки.<br />
 
Після смерті автора авторський договір укладається з його спадкоємцями за законом або заповітом, що володіють цивільною дієздатністю. Якщо спадкоємців декілька, для укладення авторського договору необхідно їх загальна згода. Виниклий спір між спадкоємцями вирішується в судовому порядку за позовом будь-якого з них.<br />
Повнолітні дієздатні '''автори''' укладають договори самостійно або діють через повірених і агентів. За малолітніх (недієздатних) авторів договори підписують їх батьки (опікуни). Неповнолітні автори віком від 14 до 18 років здійснюють свої авторські права самостійно, без контролю батьків і опікунів.
Іншою стороною авторського права виступає набувач майнових авторських прав або користувач твору, в ролі яких виступають, як правило, юридичні особи (індивідуальні підприємці), основною функцією яких є здійснення видавничої, театрально-видовищної, виставкової або інший аналогічної діяльності.
 
Іноді договірні відносини з приводу творчих творів встановлюються між авторами цих творів та особами, які набувають права на твори не для подальшого їх використання в комерційних цілях, а для задоволення власних потреб (замовлення на художнє оформлення інтер'єру, створення пам'ятника, написання портрета і т.п.). Зазначені договори жодною мірою не суперечать чинному законодавству, проте носять не авторський, а підрядний характер, хоча сам творчий результат, безумовно, охороняється нормами авторського права.<br />
Договори з приводу передачі або надання права використання колективних творів укладаються з усіма співавторами. При цьому всі вони можуть брати участь в узгодженні умов і підписання договору або це може бути доручено ними одному з співавторів.  
=== Предмет ===
 
Предметом авторського договору є або '''майнові права''', які правовласник цілком поступається користувачеві (договір про відчуження виключного права), або права (дозвіл) на використання твору зазначеними у договорі способами (авторський ліцензійний договір). Оскільки, однак, за авторським договором передаються права (надається право на використання) щодо конкретного твору, в теорії авторського права в якості предмета договору нерідко розглядається і сам твір. В точному сенсі твір виступає, звичайно, не предметом, а об'єктом авторського договору. Як би там не було, при укладанні авторського ліцензійного договору повинні бути конкретно узгоджені і питання про види і характер наданих за договором прав, і питання про те творі, щодо якого діють ці права. Для договору про відчуження майнових авторських прав ці питання в даний час не актуальні, оскільки майнові права відчужуються як єдине ціле, об'єднане в поняття "виключне право".
Після смерті автора договір укладається з його спадкоємцями за законом або заповітом, що володіють цивільною дієздатністю.  
Навпаки, всі права на способи використання твору, прямо не названі в авторському договорі, вважаються що не надані ліцензіату. Зокрема, предметом авторського ліцензійного договору не можуть бути права на використання твору, невідомі на момент укладання договору. В останньому випадку маються на увазі права, пов'язані з новими, поки ще невідомими способами використання твору, але які можуть з'явитися надалі.<br />
 
=== Строк ===
Особа, яка передає (відчужує) майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, зобов’язана надати особі, яка набуває такі права, відомості про наявність ліцензійних, субліцензійних договорів та інших прав і зобов’язань щодо прав, які передаються.
Термін в авторському договорі має кілька значень. Перш за все, сторони вільні у визначенні терміну, на який надаються права на використання твору. В принципі, користувачеві можуть бути надані авторські права на використання твору на весь термін його охорони, хоча б даний термін і не міг бути конкретно визначений на момент укладення договору (наприклад, коли автор ще живий). Не виключається також укладення авторських договорів з невизначеним терміном.<br />
 
<br />
Іншою стороною авторського права виступає '''набувач майнових авторських прав або користувач твору''', в ролі яких виступають, як правило, юридичні особи (індивідуальні підприємці), основною функцією яких є здійснення видавничої, театрально-видовищної, виставкової або інший аналогічної діяльності.  
Поряд із '''загальним строком дії''' в авторському договорі зазвичай вказуються '''терміни виконання сторонами прийнятих зобов'язань.''' Так, в авторському договорі замовлення фіксується термін, протягом якого автор бере на себе обов'язок створити і передати користувачеві замовлене йому твір. Доцільно визначення в договорі і ''конкретного терміну'' розгляду набувачем прав (користувачем) поданого йому твори. Якщо користувач прийняв на себе обов'язок по використанню твору, в авторському договорі має бути вказаний конкретний термін її виконання. Як правило, цей термін є більш коротким у порівнянні із загальним строком дії авторського договору і обчислюється з моменту схвалення твору користувачем.
 
=== Ціна ===
Особа, яка набуває майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, стає суб’єктом майнових прав у межах набутого нею обсягу майнових прав на такий об’єкт протягом визначеного законом строку чинності відповідних майнових прав на такий об’єкт.
'''''Ціна авторського договору''''' являє собою авторську винагороду, яку набувач авторських прав або користувач повинні сплатити автору за придбані за договором права або надані права на використання твору. Як вже зазначалося, в законі містяться вказівки лише на можливу форму виплати винагороди за авторським ліцензійним договором: у такому договорі може бути передбачено виплату ліцензіару винагороди у формі фіксованих разових або періодичних платежів, процентних відрахувань від доходу (виручки) або в іншій формі.  
 
=== Форма договору ===
'''<u>Предметом договору</u>''' є або майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав.
За загальним правилом будь-які авторські договори мають укладатися у '''письмовій формі''', недотримання якої тягне визнання їх неукладеними. Найчастіше авторський договір укладається шляхом складання сторонами єдиного документа. Зазвичай видавництва, театри, студії та інші організації, які використовують твори, мають розроблені з урахуванням вимог закону стандартні бланки договорів, які заповнюються і підписуються сторонами.<br />
 
== Зміст авторського договору ==
Предметом договору про передання майнових прав не можуть бути об’єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладання договору.
Змістом авторського договору є права і обов’язки сторін.<br />
 
<br />
'''<u>Форма договору:</u>'''
Авторський договір є взаємним, тобто права та обов’язки мають обидві сторони. Права однієї сторони викликають обов’язки іншої. Чинне законодавство не визначає зміст авторського договору, його умови визначаються самими учасниками.<br />
 
Серед основних прав та обов’язків авторів та користувачів частіше використовуються саме такі:<br />
правочини щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав вчиняються '''у письмовій (електронній) формі''', крім договору про використання твору в періодичних виданнях (газетах, журналах, електронних засобах масової інформації тощо), які можуть укладатися в усній формі ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n654 частина друга статті 48 Закону України "Про авторське право та суміжні права"])
<br />
 
'''І.''' ''Обов’язки автора твору:'' <br />
==== Зверніть увагу! ====
<br />
'''Умови''' правочинів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав '''є нікчемними:'''
* '''''Створення і передача твору організації-замовнику.'''''<br />
 
Автор повинний створити і передати такий твір, який відповідає усім вимогам, зазначеним у договорі.<br />
* '''''стосовно передання''''' (відчуження) або надання дозволу на використання (ліцензії) '''''щодо майнового права на справедливу винагороду''''', передбаченого відповідно частиною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n226 третьою статті 12], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n546 частиною третьою статті 38], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n546 частиною третьою статті 39], частиною [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n571 третьою статті 40 Закону України "Про авторське право та суміжні права"];
<br />
* що '''''обмежують право творця''''' такого об’єкта '''''на створення''''' (здійснення, вироблення) інших об’єктів авторського права або об’єктів суміжних прав;
* '''''Твір повинний бути створений автором особисто.'''''<br />
* про передання майнових прав інтелектуальної власності на '''''інший строк, ніж визначено законом''''', або що '''''погіршують становище творця''''' відповідного об’єкта або його спадкоємців порівняно із становищем, передбаченим  Цивільним кодексом України та іншим законом.
Для виконання технічної роботи (збір матеріалу, друкування) автор може залучати інших осіб.<br />
 
<br />
== Відповідальність за неналежне виконання договору ==
* '''''Твір має бути наданий замовнику у визначений строк.'''''<br />
За невиконання або неналежне виконання договору сторони притягаються до відповідальності.
Твір передається у готовому вигляді, належно оформлений, в необхідній кількості екземплярів. Твір може передаватися частинами, але тільки у тому разі, якщо це передбачено договором.<br />
 
<br />
Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності є різновидом цивільно-правових договорів, тому для винної сторони настає цивільно-правова відповідальність.
* '''''Доопрацювання твору за вимогою організації-замовника.'''''<br />
 
Замовник має право вимагати внести зміни та доповнення у твір. У разі згоди автор зобов’язаний усунути недоліки. Строк внесення змін повинний визначатися автором і замовником.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n725 Стаття 55 Закону України «Про авторське право і суміжні права»] регламентує цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.
<br />
 
* '''''Участь у підготовці твору до використання.'''''<br />
Для захисту своїх прав та/або охоронюваних законом інтересів у межах договору із суб’єктом авторського права або суб’єктом суміжних прав від протиправних посягань будь-якої третьої особи на права такого ліцензіата або права отримувача частки зазначеної винагороди мають право звертатися  у встановленому порядку '''до суду''' та інших органів відповідно до їх компетенції особи, яким надано виключне право на
* '''''Протягом усього строку дії договору про передачу прав автор зобов’язується не передавати твір або його частину іншим особам без дозволу користувача.'''''<br /><br />
 
'''ІІ.''' ''Обов’язки користувача:''<br />
- використання об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав;
* '''''Прийняти і розглянути твір, наданий автором.'''''<br />
 
Організація повинна розглянути твір в строк, який вказаний в договорі, письмово повідомити автора про прийняття рішення (тобто твір схвалений організацією чи ні, потребує доопрацювання та ін.)<br />
- на отримання частки винагороди за використання об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав.
<br />
 
* '''''Дотримання усіх особистих немайнових прав автора.'''''<br />
<u>Суд має право постановити рішення,зокрема,про:</u>
Користувач немає права без згоди автора скорочувати твір, вносити в нього зміни, доповнення, коментарі тощо. Однак авторський договір може передбачати ілюстрації, передмови, коли на це одержана згода автора ще під час укладання договору, тому додаткової згоди автора не потрібно.<br />
 
<br />
1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права та/або суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;
* '''''Залучення автора до підготовки твору до використання.'''''<br />
 
Це право автора підготувати свій твір до використання, але це також обов’язок користувача. Так, законодавство передбачає, що автори творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва мають право брати участь у реалізації своїх проектів.<br />
2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права та/або суміжних прав;
<br />
 
* '''''Обов’язково використати твір.'''''<br />
3) стягнення з порушника авторського права та/або суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;
Ця умова договору зобов’язує користувача використати твір у встановлений договором строк та належним способом. Порушення даного обов’язку надає автору можливість вимагати від користувача відшкодування збитків, але лише у випадку схвалення твору користувачем.<br />
 
<br />
4) стягнення компенсації (разового грошового стягнення), що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу на розсуд суб’єкта авторського права та/або суб’єкта суміжних прав
* '''''Виплатити автору винагороду, розмір і строки виплат встановлюються авторським договором.'''''<br />
 
Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Договором може передбачатися виплата замовником автору авансу як частини авторської винагороди.<br />
5) припинення і заборону опублікування творів, виконань, фонограм, відеограм, вилучення (конфіскацію) піратських примірників творів, фонограм, відеограм чи записів програм організацій мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо в ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права та/або суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення таких прав.
<br />
 
* '''''Авторський договір може передбачати інші обов’язки користувача, якщо вони не протирічать діючому законодавству. Серед цих обов’язків може бути надання автору безоплатних екземплярів творів, перевидання твору (в межах строку дії договору) та ін.'''''
== Відповідальність за неналежне виконання договору ==
За невиконання або неналежне виконання договору сторони притягаються до відповідальності. <br />
<br />
Авторський договір є різновидом цивільно-правових договорів, тому для винної сторони настає цивільно-правова відповідальність.<br />
Ст. 34 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює відповідальність за невиконання авторського договору:<br />
# Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала умови договору зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.<br />
# Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов авторського договору-замовлення, він повинний відшкодувати замовникові збитки, в тому числі упущену вигоду.<br />
Усі спори, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням умов авторських договорів вирішуються у суді.
== Припинення авторського договору ==
== Припинення авторського договору ==
Підстави, умови та наслідки припинення авторського договору регулюються нормами цивільного законодавства та авторського права.<br />
Підстави, умови та наслідки припинення договору про передання майнових прав інтелектуальної власності регулюються нормами цивільного законодавства та авторського права.  
Серед найбільш частих підстав припинення авторського договору є закінчення строку його дії.
 
Серед найбільш частих підстав припинення договору є закінчення строку його дії.


== Див. також  ==
[[Поняття та умови договору в цивільному праві]]<br />
[[Авторське право]]
[[Категорія:Право інтелектуальної власності]]
[[Категорія:Право інтелектуальної власності]]

Поточна версія на 15:08, 9 березня 2023

Нормативна база

Загальна інформація

За договором про передання майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що є суб’єктом майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (стаття 1113 Цивільного кодексу України).

Суб’єкт авторського права або суміжних прав може передати (відчужити) свої майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, будь-якій іншій особі:

  1. у повному складі на території всіх держав світу;
  2. частково на окремі способи використання на території окремих держав світу;
  3. всі способи використання на території окремих держав світу (стаття 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Основоположні засади авторського договору

Засади, на яких будується  договір про  передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав закріплені у статтях 48 та 49 Закону України "Про авторське право та суміжні права"

У договорі щодо розпоряджання майновими правами на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав визначаються:

  • відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об’єкт (назва та/або інші характерні ознаки);
  • обсяг майнових прав на відповідний об’єкт, що передаються (надаються) за договором;
  • розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або зазначення про безвідплатний характер договору.

Майнові права інтелектуальної власності переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту його укладення, якщо інше не встановлено договором або законом.

Майнові права інтелектуальної власності, набуття яких відповідно до положень Цивільного кодексу України чи іншого закону пов’язується із їх державною реєстрацією, переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту такої державної реєстрації.

Суб'єктами договору є автор або його правонаступник, з одного боку, і набувач (користувач) авторських прав - з іншого.

Повнолітні дієздатні автори укладають договори самостійно або діють через повірених і агентів. За малолітніх (недієздатних) авторів договори підписують їх батьки (опікуни). Неповнолітні автори віком від 14 до 18 років здійснюють свої авторські права самостійно, без контролю батьків і опікунів.

Договори з приводу передачі або надання права використання колективних творів укладаються з усіма співавторами. При цьому всі вони можуть брати участь в узгодженні умов і підписання договору або це може бути доручено ними одному з співавторів.

Після смерті автора договір укладається з його спадкоємцями за законом або заповітом, що володіють цивільною дієздатністю.

Особа, яка передає (відчужує) майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, зобов’язана надати особі, яка набуває такі права, відомості про наявність ліцензійних, субліцензійних договорів та інших прав і зобов’язань щодо прав, які передаються.

Іншою стороною авторського права виступає набувач майнових авторських прав або користувач твору, в ролі яких виступають, як правило, юридичні особи (індивідуальні підприємці), основною функцією яких є здійснення видавничої, театрально-видовищної, виставкової або інший аналогічної діяльності.

Особа, яка набуває майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, стає суб’єктом майнових прав у межах набутого нею обсягу майнових прав на такий об’єкт протягом визначеного законом строку чинності відповідних майнових прав на такий об’єкт.

Предметом договору є або майнові права на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав.

Предметом договору про передання майнових прав не можуть бути об’єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладання договору.

Форма договору:

правочини щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав вчиняються у письмовій (електронній) формі, крім договору про використання твору в періодичних виданнях (газетах, журналах, електронних засобах масової інформації тощо), які можуть укладатися в усній формі (частина друга статті 48 Закону України "Про авторське право та суміжні права")

Зверніть увагу!

Умови правочинів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав є нікчемними:

  • стосовно передання (відчуження) або надання дозволу на використання (ліцензії) щодо майнового права на справедливу винагороду, передбаченого відповідно частиною третьою статті 12, частиною третьою статті 38, частиною третьою статті 39, частиною третьою статті 40 Закону України "Про авторське право та суміжні права";
  • що обмежують право творця такого об’єкта на створення (здійснення, вироблення) інших об’єктів авторського права або об’єктів суміжних прав;
  • про передання майнових прав інтелектуальної власності на інший строк, ніж визначено законом, або що погіршують становище творця відповідного об’єкта або його спадкоємців порівняно із становищем, передбаченим  Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідальність за неналежне виконання договору

За невиконання або неналежне виконання договору сторони притягаються до відповідальності.

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності є різновидом цивільно-правових договорів, тому для винної сторони настає цивільно-правова відповідальність.

Стаття 55 Закону України «Про авторське право і суміжні права» регламентує цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав.

Для захисту своїх прав та/або охоронюваних законом інтересів у межах договору із суб’єктом авторського права або суб’єктом суміжних прав від протиправних посягань будь-якої третьої особи на права такого ліцензіата або права отримувача частки зазначеної винагороди мають право звертатися  у встановленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції особи, яким надано виключне право на

- використання об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав;

- на отримання частки винагороди за використання об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав.

Суд має право постановити рішення,зокрема,про:

1) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права та/або суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

2) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права та/або суміжних прав;

3) стягнення з порушника авторського права та/або суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

4) стягнення компенсації (разового грошового стягнення), що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу на розсуд суб’єкта авторського права та/або суб’єкта суміжних прав

5) припинення і заборону опублікування творів, виконань, фонограм, відеограм, вилучення (конфіскацію) піратських примірників творів, фонограм, відеограм чи записів програм організацій мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо в ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права та/або суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення таких прав.

Припинення авторського договору

Підстави, умови та наслідки припинення договору про передання майнових прав інтелектуальної власності регулюються нормами цивільного законодавства та авторського права.

Серед найбільш частих підстав припинення договору є закінчення строку його дії.

Див. також

Поняття та умови договору в цивільному праві
Авторське право