Здобуття повної загальної середньої освіти в домашніх умовах

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

Форми здобуття освіти в домашніх умовах

На законодавчому рівні держава створила різні форми навчання, забезпечила і надала можливість отримати знання, культурні навички, професійні орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Зокрема, домашнє навчання поділяється на дві форми:

 1. індивідуальну форму навчання;
 2. дистанційну форму навчання.

Індивідуальна форма навчання

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8

Підстави для організації індивідуальної форми навчання:

 1. заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання;
 2. наказ керівника навчального закладу;
 3. погодження відповідного органу управління освітою.

Коло осіб, для яких може запроваджуватись індивідуальна форма навчання

 1. особи, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад;
 2. особи, що проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);
 3. особи, які проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
 4. ті, хто мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
 5. особи є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства).

Документи, необхідні для зарахування на індивідуальну форму навчання

 1. заява одного з батьків (законних представників) або особиста заява (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);
 2. документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);
 3. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров’я (для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця);
 4. копія документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах);
 5. витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).

Дистанційна форма навчання

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ), вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень.

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання визначаються Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.

Підстави для організації дистанційної форми навчання

 1. Письмова заява повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи;
 2. Рішення педагогічної ради щодо навчання учня (вихованця) за дистанційною формою;
 3. Оформлення такого рішення наказом керівника навчального закладу.

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах:

 • самостійна робота;
 • навчальні заняття;
 • практична підготовка (у ВНЗ);
 • професійно-практична підготовка (у ПТНЗ);
 • контрольні заходи.

Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом програмою.

Коло осіб, для яких може запроваджуватись дистанційна форма навчання

 1. особи, які з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітніх навчальних закладах;
 2. особи, які за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні.

Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).