Щорічні та додаткові відпустки

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Кому належить право на відпустки

Стаття 45 Конституції України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Це право забезпечується, у тому числі, наданням оплачуваної щорічної відпустки. Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відпустки" право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. Законом України "Про відпуски" встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток.

Види відпусток

Згідно ст.4 Закону України "Про відпустки" установлюються такі види відпусток:

 • щорічні відпустки (основна та додаткові);
 • додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
 • творча відпустка;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальні відпустки;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Щорічна основна відпустка

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Для окремих категорій працівників Закону України "Про відпустки" встановлено більшу тривалість щорічної основної відпустки:

Категорія працівників Тривалість відпустки
1 Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
2 Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче 28 календарних днів незалежно від стажу роботи
3 Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше
4 Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, - за Списком робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України 28 календарних днів
5 Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин 30 календарних днів
6 Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
7 Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічні працівники та наукові працівники - у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України до 56 календарних днів
8 Особи з інвалідністю I і II груп 30 календарних днів
9 Особи з інвалідністю III групи 26 календарних днів
10 Особи віком до вісімнадцяти років 31 календарний день
11 Сезонні працівники, а також тимчасові працівники пропорційно до відпрацьованого часу
Примітка. Положення цієї таблиці щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється спеціальними актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою 24 календарних днів, а також тривалості, передбаченої пунктами 8-10 таблиці.

Щорічні додаткові відпустки

Поряд із щорічною основною відпусткою Закон України "Про відпустки" передбачає також щорічні додаткові відпустки, до яких належать:

 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Така відпустка надається працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, організацій і установ.

Застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку здійснюється у порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 р. №16 .

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

 • окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я;
 • працівникам з ненормованим робочим днем.

Щорічна додаткова відпустка окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я

Надається тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, цехів, а також від форм власності підприємств, організацій і установ.

Застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, здійснюється у порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 р. №16

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі персональних комп’ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Докладніше: Додаткова відпустка за роботу з комп'ютером

Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем

Надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Відповідно до п.1 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7, ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Така відпустка надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме:

 • осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі;
 • осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство);
 • осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

Інші щорічні додаткові відпустки

Законом України "Про відпустки" передбачена можливість надання деяким категоріям працівників щорічних відпусток, що не передбачені цим законом. Такі види щорічних відпусток можуть встановлюватися як спеціальним законодавством, так і колективним договором.

Категорія працівників Тривалість відпустки Підстава
1 Державні службовці після досягнення п’ятирічного стажу державної служби 1 календарний день за кожний додатковий рік державної служби, але не більш як 15 календарних днів ст. 58 Закону України "Про державну службу"
2 Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років до 15 календарних днів ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
3 Судді, які мають стаж роботи більше 10 років 15 календарних днів ст. 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
4 Прокурори, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років 15 календарних днів ст. 82 Закону України "Про прокуратуру"
5 Особи, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 14 робочих днів ст.ст. 20-21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
6 Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють 10 днів ст. 18 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»
7 Один з батьків дитини з інвалідністю чи особа, яка його замінює до 5 днів ст. 26 Закону України "Про охорону дитинства"
8 Військовослужбовці, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів ст. 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
9 Окремі категорії медичних працівників 3 календарні дні ст. 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Примітка. Наведений у таблиці список не є вичерпним. Спеціальним законодавством чи колективним договором можуть встановлюватись щорічні додаткові відпустки також для інших категорій осіб.

Порядок надання щорічної відпустки

Докладніше: Порядок надання щорічних відпусток

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Законом України "Про відпустки" передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з навчанням, а саме:

 • відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах;
 • відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах;
 • відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.

Крім цього Кодекс законів про працю України додатково встановлює пільги для для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Докладніше: Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Надається працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:

 • випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
 • випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;
 • перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Надається працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.


Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах у календарних днях
Період навчання, на який надається відпустка Рівень акредитації навчального закладу
І та ІІ ІІІ та IV
Форма навчання
Вечірня Заочна Вечірня Заочна
Курс навчання у вищому навчальному закладі
I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів 10 20 30 40 20 30 30 40
На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 30
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 2 місяці 4 місяці

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №634.

Згідно цієї постанови для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, з нижченаведених напрямів підготовки, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки, передбачені ст. 15 Закону України "Про відпустки", надаються також наступні відпустки відпустки:

Напрям підготовки Вид відпустки, що надається Тривалість у календарних днях
Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно, із збереженням заробітної плати 10
щорічно, без збереження заробітної плати 10
Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво ( кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно, із збереженням заробітної плати 20
щорічно, без збереження заробітної плати 10
Філологія (мова та література) щорічно, без збереження заробітної плати 10
Примітка. Вказані у таблиці відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Вищі навчальні заклади у разі потреби можуть здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу. 

Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

Відповідно до ст. 151 Закону України "Про відпустки" на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Творча відпустка

Надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 р. №45.

Згідно цієї постанови творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також наукових праць: монографій, довідників тощо.

Творча відпустка Тривалість Підстава надання
Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук до 3 місяців заява працівника та рекомендація наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.
Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук до 6 місяців
Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці до 3 місяців заява працівника та довідка видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік
Примітки:
1. Вказана у таблиці творча відпустка надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із відповідною науковою чи творчою роботою.
2. Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.
3. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу. 

Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством, і оформлюються наказом власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації.

На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються відповідною постановою Кабінету Міністів України від 01.06.2011 р. №565.

Вид змагань Категорії працівників, що мають право на отримання відпустки Тривалість Підстава надання
Всеукраїнські спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту не більш як 40 календарних днів на рік заява працівника та лист-виклик на відповідні спортивні змагання, який готується Мінмолодьспортом
Міжнародні спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які включені до основного складу національних збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту

Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання.

Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації.

На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата відпусток працівникам, зазначеним у таблиці, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Відповідно до ст. 162 Закону України "Про відпустки" право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік мають:

Соціальні відпустки

Закон України "Про відпустки" передбачає такі види соціальних відпусток:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

У ст. 17 Закону України "Про відпустки" передбачено, що на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у календарних днях
Відпустка До пологів Після пологів Сумарно
У разі народження однієї дитини за відсутності ускладнення пологів 70 56, починаючи з дня пологів 126
У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів 70 70, починаючи з дня пологів 140

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно. Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Докладніше: Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Згідно ст. 18 Закону України "Про відпустки" після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

За бажанням жінки або вищезазначених осіб період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу).

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

Відповідно до ст. 181 Закону України "Про відпустки" особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини:

 • при усиновленні одної дитини - тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини;
 • при усиновленні двох і більше дітей - тривалістю 70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Якщо усиновлювачами є подружжя, відпустка надається одному з них на їх розсуд.

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше 3 місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Вказана відпустка надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення суду про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Докладніше: Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю

Згідно зст. 19 Законом України "Про відпустки" право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів має:

 • жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
 • жінка, яка працює і має дитину з інвалідністю;
 • жінка, яка працює і усиновила дитину;
 • матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинока матір дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування * матері в лікувальному закладі);
 • особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • один із прийомних батьків дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

За наявності декількох підстав для надання вищезазначеної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні основну та додаткові відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у визначеному законом порядку.

Відпустки без збереження заробітної плати

Стаття 25 Закону України "Про відпустки" передбачає перелік категорій працівників, яким за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку:

Категорія працівників Тривалість відпустки
1 Матір або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю До 14 календарних днів щорічно
2 Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці До 14 календарних днів
3 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", в разі якщо дитина потребує домашнього догляду На період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку
4 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) Не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку
5 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" До досягнення дитиною 18-річного віку
6 Матір або інша особа, зазначена у ч. 3 ст. 18 Закону України "Про відпустки", для догляду за дитиною віком до 14 років На період оголошення карантину на відповідній території
7 Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" До 14 календарних днів щорічно
8 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" До 21 календарного дня щорічно
9 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною До 21 календарного дня щорічно
10 Пенсіонери за віком До 30 календарних днів щорічно
11 Особи з інвалідністю III групи До 30 календарних днів щорічно
12 Особи з інвалідністю I та II груп До 60 календарних днів щорічно
13 Особи, які одружуються До 10 календарних днів
14 Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
15 Працівники у разі смерті інших рідних До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
16 Працівники для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду На період, визначений у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів
17 Працівники, що потребують завершення санаторно-курортного лікування На період, визначений у медичному висновку
18 Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
19 Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
20 Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
21 Сумісники На термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи
22 Ветерани праці До 14 календарних днів щорічно
23 Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
24 Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості 12 календарних днів на кожну таку дитину без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
25 Працівники у населених пунктах, у котрих проводиться антитерористична операція, заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях На період їх проведення з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про їх припинення
26 Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі Один вільний від роботи день на тиждень протягом четвертого року навчання

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом.