Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель та промисловий зразок

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Oleksandr.starchak.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Об'єкти інтелектуальної власності

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.
Автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом.

Винахід - технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі, яке відповідає умовам патентоспроможності. ЦК України визначає перелік умов, наявність яких є обов'язковою для визнання винаходу патентоспроможним.

Об'єктом винаходу можуть бути: продукт (пристрій, речовина тощо); процес у будь-якій сфері технології. До об'єктів винаходу також належать штами мікроорганізмів, культури рослин та тварин, а також методики пошуків. Винаходом визнається застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

Корисна модель - це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, а саме: є новим і промислово придатним.

ЦК України відносить до об'єктів корисної моделі продукт (пристрій, речовину тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом. Промисловий зразок є таким, що відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим та промислово придатним. Об'єктом промислового зразка є форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Об'єкти промислового зразка призначені для задоволення ергономічних та естетичних потреб. Як промислові зразки не можуть отримати правову охорону такі об'єкти: об'єкти архітектури (окрім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Набуття права інтелектуальної власності в Україні на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Патент - техніко-юридичний документ, який засвідчує, що заявлена пропозиція дійсно є об'єктом права інтелектуальної власності, авторство її творця, національний пріоритет на інтелектуальну власність. Відповідно до чинного законодавства України право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який підлягає державній реєстрації. Право власності на винахід, корисну модель також засвідчується патентом (видають за результатами кваліфікаційної експертизи) та деклараційним патентом (видають за результатами формальної експертизи).

Крім того будь-яка особа має право запатентувати винахід, корисну модель та промисловий зв’язок в іноземних державах за дотримання певних умов та згідно визначеної нормативно-правовими актами процедури. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок випливають із патенту та діють від наступного дня за датою реєстрації.

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти патентного права, відповідно до ст. 464 ЦК України, є:

 • право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
 • виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також, ЦК України визначає строк чинності виключних прав інтелектуальної власності:

 • на винахід - 20 років від дати подання заявки на винахід, залишаючи за винахідниками право продовжити вказаний строк відповідно до закону;
 • на корисну модель - 10 років від дати подання заявки;
 • на промисловий зразок - 15 років від дати подання заявки.

Куди звернутись

Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) заявку на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Такою Установою є Державна служба інтелектуальної власності, яка на сьогодні перебуває на стадії ліквідації.

Так, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року №585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №320 «Питання Міністерства економічного розитку і торгівлі» Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі Отже, заявка подається до Державної служба інтелектуальної власності на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна

Вартість

За подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок). Державна реєстрація патенту на винахід, корисну модель, промисловий зв’язок здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту.

Державне мито за видачу патенту України на винаходи та корисні моделі, промисловий зв’язок сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 „Про державне мито”. Крім того заявником сплачуються збори згідно Порядку за проведення експертизи та інші дії. Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Укрпатенту одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту.

Перелік необхідних документів

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки на винахід та заявки на корисну модель, а також подання цих заявок визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року № 22 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2001 року за №173/.

Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Заявка складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

Вимоги до заявки на промисловий зв’язок встановлені статтею Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" та Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року № 110 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2002 року за № 226/6514. Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу (у 2 примірниках);
 • опис промислового зразка;
 • креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо).

Строки розгляду питання

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів від заявника.

Після отримання заявки, Укрпатент проводить експертизу заявки (строки не визначені). За кінцевими результатами експертизи Укрпатент приймає рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі. Це рішення надсилається заявнику. На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту й збору за публікацію про його видачу (строк сплати для заявника може бути продовжений до шести місяців) відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок шляхом внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей. Патент видається Укрпатентом у місячний строк після його державної реєстрації.

Підстави для відмови

Основною причиною відмови у видачі патенту на винахід або корисну модель, промисловий зразок є невідповідність умовам патентоспроможності.

Так, згідно ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, промислово придатним і має винахідницький рівень, а для корисної моделі досить новизни та промислової придатності. Промисловий зразок відповідає патентоспроможності, якщо він є новим (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Порядок оскарження (позасудовий та судовий порядок)

Заявник (особа, яка бажає отримати патент умає на це право) може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати (колегіального органу Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції) шляхом подання заперечення протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів.

Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту на винахід чи на корисну модель, промисловий зразок. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.