Порядок укладення Декларації з сімейним лікарем

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Нормативна база

Поняття «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

«Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» - документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (далі - Декларація).

Право пацієнта на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Відповідно до стаття 35-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Згідно з Порядком вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 347/31799) (далі - Порядок), пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - ПМД), незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України.

Пацієнт має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги (одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря; дві тисячі осіб на одного лікаря-терапевта; дев’ятсот осіб на одного лікаря-педіатра), або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), укладеного надавачем первинної медичної допомоги, у якому зазначений такий лікар (пункт 2 розділу ІІ Порядку).
Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають первинну медичну допомогу, не допускається.

Обов’язок надавача ПМД надати пацієнтам необхідну інформацію для прийняття ними рішення про вибір лікаря

Надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можливість ознайомитись з інформацією про:

 • надавача ПМД: (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця; код ЄДРПОУ; інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики);
 • лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД (ПІБ лікаря; освіта; лікарська спеціальність; стаж роботи за спеціальністю; кваліфікаційна категорія; місце (адреса) та графік роботи лікаря);
 • дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач первинної медичної допомоги зобов'язаний надавати за таким договором.

Зазначена інформація розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

Подання Декларації

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію двома шляхами:

 • самостійно через електронну систему охорони здоров’я;
 • шляхом звернення до надавача ПМД.

Подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я

У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт(його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

За зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов’язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров’я за допомогою комп’ютера або іншого засобу зв’язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).

Подання Декларації шляхом звернення до надавача ПМД

Перелік необхідних документів

Для подання Декларації пацієнту (його законному представнику) необхідно звернутися до уповноваженої особи надавача ПМД і подати такі документи:

 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • один з таких документів, що посвідчують особу: паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України;

свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку); посвідка на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Законний представник пацієнта додатково має подати документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства.

Заповнення та підписання Декларації

На підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику).

Пацієнт (його законний представник) має перевірити інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомити про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов'язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику).

У разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі.

На двох примірниках уповноважена особа надавача первинної медичної допомоги проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику) інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД.

Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо).

Обовязок пацієнта інформувати надавача ПМД про зміну даних, що містяться в Декларації

У разі зміни інформації, що міститься в Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов'язаний уточнити змінені дані самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача первинної медичної допомоги, якому було подано Декларацію.

Заборона надавачам ПМД відмовляти у прийнятті Декларації

Пацієнт має право на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, у надавача первинної медичної допомоги з моменту подання йому Декларації та до її припинення.

Надавачам первинної медичної допомоги забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо (пункт 5 розділу ІІІ Порядку).

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

Надавач ПМД здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД, відповідно до переліку медичних послуг, визначених у додатку 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказу Міністерства охорони здоровя України від 13.03.2018 № 504.

Заміна або відмова від лікаря, який надає ПМД

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає первинну медичну допомогу, шляхом подання тому самому або іншому надавачу первинної медичної допомоги нової Декларації.
Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає первинну медичну допомогу, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.

Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації

Згідно з пунктом 1 розділу ІV Порядку підставами для припинення Декларації є:

 1. подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 2. подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;
 3. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем первинної медичної допомоги, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем первинної медичної допомоги, крім випадків реорганізації юридичної особи;
 4. анулювання ліцензії надавача первинної медичної допомоги на право провадження господарської діяльності з медичної практики;
 5. припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем первинної медичної допомоги;
 6. припинення трудових відносин з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, зазначеним в Декларації, та надавачем первинної медичної допомоги або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем первинної медичної допомоги, або припинення господарських відносин між надавачем первинної медичної допомоги або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає первинну медичну допомогу за Декларацією;
 7. набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає первинну медичну допомогу, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;
 8. подання заяви лікарем, який надає первинну медичну допомогу, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача первинної медичної допомоги, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
 9. смерть лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 10. досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає первинну медичну допомогу, обрано лікаря-педіатра;
 11. смерть пацієнта.

Декларація припиняється з дня, наступного за днем виникнення відповідної підстави, крім пункту 8 (у цьому випадку Декларація припиняється через десять календарних днів з дати повідомлення надавачем ПМД пацієнта (його законного представника) про припинення такої Декларації)

Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної первинної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

У разі припинення Декларації відповідно до однієї з підстав, передбачених пунктами 4-9 або у випадку тимчасового призупинення дії Декларації надавач ПМД повинен протягом одного місяця з дати припинення Декларації повідомити про це пацієнта (його законного представника) за допомогою бажаного способу зв'язку, зазначеного у Декларації такого пацієнта.

Надання ПМД у період тимчасової відсутності лікаря, обраного пацієнтом

У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації (пункт 3 розділу І Порядку).

Надання ПМД пацієнтам, які не реалізували своє право на вибір лікаря

Відповідно до пункту 4 розділу І Порядку пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до Національної служби здоров’я України або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів первинної медичної допомоги для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Див. також