Відмінності між версіями «Порядок та умови надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
(Не показані 11 проміжних версій ще одного користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база.''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page Кримінально-виконавчий кодекс України];
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page Кримінально-виконавчий кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11 Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установи виконання покарань» від 22.11.2011 року № 3361/5].
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11 Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установи виконання покарань, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5]
== '''Хто має право на короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній.''' ==
== Засуджені, які мають право на короткочасний виїзд ==
Засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб) (у відповідності до частини першої статті 111 Кримінально-виконавчий кодекс України).
Відповідно до чинного законодавства  передбачено виїзд за межі установ виконання покарань:
== '''Умови  надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній.''' ==
* Засуджених,   які   тримаються   у   виправних колоніях мінімального   рівня   безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня   безпеки   із   загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб,не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами:
Під умовами надання короткочасних виїздів розуміється такі виняткові особисті обставини як:
** смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;
* смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;
** стихійне   лихо,   що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;
* стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;
** одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря.
* одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря такої установи;
{| class="wikitable"
    а також
|-
* засудженим жінкам,  які мають дітей у будинках дитини  при виправних  колоніях,  може  бути  дозволено короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування  дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше як десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше  як три доби);
| '''Важливо!''' Заява засудженого про терміновий виїзд у зв'язку з винятковими обставинами має бути розглянута протягом доби.
* засуджені,   які   працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки   з   полегшеними   умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних діб.
|}
== '''Порядок надання короткочасних виїздів засудженим за межі виправних і виховних колоній.''' ==
* Засудженим жінкам,  які мають дітей у будинках дитини  при виправних  колоніях,  може  бути  дозволено короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування  дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше як десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше  як три доби);
* дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з  урахуванням  особи  і  поведінки засудженого під час відбування покарання;
* Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів.
* тривалість короткочасного  виїзду  встановлюється начальником установи з  урахуванням  підстав,  відповідно  до  яких  надається короткочасний  виїзд,  та  віддаленості  установи  від  населеного пункту, до якого виїжджає засуджений;
== Порядок отримання короткочасного виїзду за межі установи виконання покарань ==
* рішення про надання засудженому дозволу  на  короткочасний виїзд  приймається начальником установи (особою,  яка виконує його обов'язки) не пізніше доби з часу одержання  документів  (висновку або  довідки  закладу охорони здоров'я про тяжку хворобу близького родича,  яка загрожує  життю  хворого,  довідки  місцевого  органу виконавчої  влади або органу місцевого самоврядування про стихійне лихо,  довідки або  відповідно  оформленої  телеграми  про  смерть близького родича);
Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з  урахуванням  особи  і  поведінки засудженого під час відбування покарання. Про необхідність короткочасного виїзду  засуджений  подає на ім'я  начальника  установи  письмову  заяву,  до  якої  додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин.
* про необхідність короткочасного виїзду  засуджений  подає на ім'я  начальника  установи  письмову  заяву,  до  якої  додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин (за винятком вирішення  питань  трудового  і  побутового  влаштування  після звільнення). Такі  документи  зберігаються  в  особовій  справі засудженого;
* у  разі  неналежного  оформлення  довідки,  висновку  або телеграми адміністрація установи зобов'язана терміново  повідомити листом  відправника такого документа про необхідність відповідного оформлення та повторного направлення цього  документа,  зазначивши при цьому причини повернення.  Копія листа долучається до особової справи засудженого;
* за результатами розгляду питання про надання  засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи  складається  висновок  про  короткочасний виїзд  засудженого  (додаток  1),  який  підписується  начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки);
* при позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного  виїзду  видається  відповідний наказ.  При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови, висновок доводиться  під  підпис засудженому і долучається до його особової справи;
* згідно з наказом начальника установи (особи,  яка виконує його  обов'язки)  засудженому,  якому  було  надано  дозвіл  на короткочасний виїзд,  видається посвідчення  встановленого  зразка (додаток 2), яке завіряється гербовою печаткою установи;
* начальник  установи  (особа,  яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час  його перебування  поза  установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк,  про  що  бере  від нього  розписку  (додаток  3),  яка долучається до особової справи засудженого.
                                      Додаток 1
                                      до Інструкції про порядок
                                      надання засудженим
                                      короткочасних виїздів
                                      за межі установ виконання
                                      покарань
                              ВИСНОВОК
            про короткочасний виїзд засудженого (ої)
      "___" _______ 20___ року            _____________________
                                            (населений пункт)
    Я, начальник ________________________________________________
________________________________________________________________,
        (найменування установи, звання, прізвище та ініціали)
розглянувши заяву засудженого (ої) ______________________________
_________________________________________________________________
      (прізвище та ініціали, анкетні та характеризуючі дані)
_________________________________________________________________
з проханням  дозволити йому (їй) короткостроковий виїзд у зв'язку
з ______________________________________________________________,
                    (зазначається причина виїзду)
встановив:
_________________________________________________________________
        (викладається зміст особистих обставин із посиланням
_________________________________________________________________
            на підтверджуючі ці обставини документи)
    Враховуючи викладене, _______________________________________
                              (зазначаються результати розгляду
                                      звернення, прізвище
_________________________________________________________________
      та ініціали засудженого, пункт призначення, кількість діб
                    короткострокового виїзду,
_________________________________________________________________
      у т.ч. кількість діб на дорогу до місця призначення і у
                  зворотному напрямку, у разі
_________________________________________________________________
          відмови засудженому у виїзді вказуються причини)
    Начальник установи ________________        __________________
                            (підпис)                  (П.І.Б.)
    З висновком ознайомлений _____________    __________________
                                (підпис)              (П.І.Б.)


Тривалість короткочасного  виїзду  встановлюється начальником установи з  урахуванням  підстав,  відповідно  до  яких  надається короткочасний  виїзд,  та  віддаленості  установи  від  населеного пункту, до якого виїжджає засуджений.


                                      Додаток 2
Рішення про надання засудженому дозволу на короткочасний виїзд  приймається начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки) не пізніше доби з часу одержання  документів  (висновку або  довідки  закладу охорони здоровпро тяжку хворобу близького родича,  яка загрожує  життю хворого, довідки  місцевого  органу виконавчої  влади або органу місцевого самоврядування про стихійне лиходовідки або  відповідно  оформленої  телеграми  про  смерть близького родича).
                                      до Інструкції про порядок
                                      надання засудженим
                                      короткочасних виїздів
                                      за межі установ виконання
                                      покарань
   
                          ПОСВІДЧЕННЯ N
   
    Видано ______________________________________, _________ року
                (прізвище, імта по батькові)
  народження, уродженцю (і) ______________________________________,  
                                  (вказати місце народження)
  засудженому (ій) за ст. _____________________________ КК України.  


    Початок строку  "___" _______  20___  року,  кінець  строку
За результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи складається висновок про короткочасний виїзд  засудженого [[Файл:Висновок.doc|міні|Висновок про короткостроковий виїзд засудженого]], який підписується начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки).
"____" ______ 20__ року
    У зв'язку  з особистими обставинами (причинами) йому (їй)
дозволено    короткочасний     виїзд     з      установи      до
  ________________________________ на _____ діб,
      (пункт призначення)
  з яких ________ доби на дорогу.  
    "___" _______  20___  року  він  (вона)  зобов'язаний(а)
  повернутися    до    місця    відбування      покарання      -
  ____________________________________________________________, яка
                    (найменування установи)
  знаходиться _____________________________________________________
                              (місцезнаходження)
                  Начальник установи ____________________________
                                      (підпис, прізвище, ініціали)  


  Місце для                            "___" ___________ 20___ року
При позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного виїзду видається відповідний наказ. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови.
  фотокартки                              (число, місяць, рік)
  Гербова
  печатка            Відмітка уповноваженого органу
  установи          з питань пробації про прибуття
                    (вибуття) засудженого(ої)
                    Прибув(ла) ____________ ____________________
                                  (дата)            (П.І.Б.)


                                      М.П.  
Висновок доводиться  під  підпис засудженому і долучається до його особової справи.  


                    Вибув(ла) _____________ ____________________
Згідно з наказом начальника установи (особи,  яка виконує його  обов'язки)   засудженому,  якому  було  надано  дозвіл  на короткочасний виїзд,  видається посвідчення  встановленого зразка [[Файл:Додаток № 2.pdf|міні|Додаток № 2]], яке завіряється гербовою печаткою установи.
                                  (дата)            (П.І.Б.)


                                      М.П.  
Начальник  установи  (особа,  яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час  його перебування  поза  установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк,  про  що  бере  від нього  розписку  (додаток  3),  яка долучається до особової справи засудженого.  
_________________________________________________________________
                                  Корінець посвідчення N ________


    На підставі наказу  начальника установи від "___" _______
При виїзді з установи  засудженому видається необхідна сума грошей з  тихщо є на його особовому рахунку. Проїзд засудженого здійснюється за кошти, які є на його особовому рахункуабо за кошти його родичів. Проїзні квитки засуджений купує сам.  
20___ року
  засудженому(ній)____________ у  зв'язку з особистими обставинами
(причинами) дозволено короткочасний виїзд до ____________________
                                              (пункт призначення)
  протягом ______ діб, з яких ___________ доби на дорогу.
                        Начальник відділу по контролю
                        за виконанням судових рішень _____________
                                                        (підпис)
                        Вибув (ла) "___" _______ 20___ року
                        Прибув (ла) "___" _______ 20___ року
                        Посвідчення отримав(ла) _________________
                                                      (підпис
                                                засудженого (ої))
 
 
 
 
 
                                      Додаток 3
                                      до Інструкції про порядок
                                      надання засудженим
                                      короткочасних виїздів
                                      за межі установ виконання
                                      покарань
   
                            РОЗПИСКА
   
    Я, засуджений(а) ___________________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
  даю цю розписку в тому, що я ознайомлений(а) з  правилами
  поведінки під час короткочасного виїздумене попереджено про
відповідальність за їх порушення та кримінальну відповідальність
  за неповернення до  місця відбування покарання після закінчення
строку виїзду.  
 
    "___" _________ 20__ року ___________________________________
                                      (підпис засудженого)
    Розписку прийняв ____________________________________________
                        (посада, звання, прізвище, ініціали)
    "___" __________ 20__ року __________________________________
                                            (підпис)


На  час  короткочасного  виїзду  засудженому  видається цивільний одяг,  який йому належить.  Якщо цей одяг старий або має неохайний  вигляд,  то  він за бажанням засудженого замінюється за його рахунок.
[[Категорія:Кримінально-виконавче право]]
[[Категорія:Кримінально-виконавче право]]
[[Категорія:Виконання покарань у виді позбавлення волі]]
[[Категорія:Виконання покарань у виді позбавлення волі]]
[[Категорія:Засуджені]]
[[Категорія:Засуджені]]

Версія за 07:33, 23 червня 2021

Нормативна база

Засуджені, які мають право на короткочасний виїзд

Відповідно до чинного законодавства передбачено виїзд за межі установ виконання покарань:

  • Засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб,не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами:
    • смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;
    • стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї;
    • одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря.
Важливо! Заява засудженого про терміновий виїзд у зв'язку з винятковими обставинами має бути розглянута протягом доби.
  • Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, може бути дозволено короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше як десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше як три доби);
  • Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів.

Порядок отримання короткочасного виїзду за межі установи виконання покарань

Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з урахуванням особи і поведінки засудженого під час відбування покарання. Про необхідність короткочасного виїзду засуджений подає на ім'я начальника установи письмову заяву, до якої додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин.

Тривалість короткочасного виїзду встановлюється начальником установи з урахуванням підстав, відповідно до яких надається короткочасний виїзд, та віддаленості установи від населеного пункту, до якого виїжджає засуджений.

Рішення про надання засудженому дозволу на короткочасний виїзд приймається начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки) не пізніше доби з часу одержання документів (висновку або довідки закладу охорони здоров'я про тяжку хворобу близького родича, яка загрожує життю хворого, довідки місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про стихійне лихо, довідки або відповідно оформленої телеграми про смерть близького родича).

За результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи складається висновок про короткочасний виїзд засудженого Файл:Висновок.doc, який підписується начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки).

При позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного виїзду видається відповідний наказ. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови.

Висновок доводиться під підпис засудженому і долучається до його особової справи.

Згідно з наказом начальника установи (особи, яка виконує його обов'язки) засудженому, якому було надано дозвіл на короткочасний виїзд, видається посвідчення встановленого зразка Файл:Додаток № 2.pdf, яке завіряється гербовою печаткою установи.

Начальник установи (особа, яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час його перебування поза установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк, про що бере від нього розписку (додаток 3), яка долучається до особової справи засудженого.

При виїзді з установи засудженому видається необхідна сума грошей з тих, що є на його особовому рахунку. Проїзд засудженого здійснюється за кошти, які є на його особовому рахунку, або за кошти його родичів. Проїзні квитки засуджений купує сам.

На час короткочасного виїзду засудженому видається цивільний одяг, який йому належить. Якщо цей одяг старий або має неохайний вигляд, то він за бажанням засудженого замінюється за його рахунок.