Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база:

 • Земельний кодекс України,
 • Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель",
 • Закон Україн "Про охорону земель",
 • Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
 • Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

Загальна інформація.

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі - дозвіл) - це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки. Власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Порядок видачі спеціальних дозволів.

Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою заявою до відповідного органу Держкомзему (далі - інспекційного органу Держкомзему).

До заяви додаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
 • копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників - копія паспорта громадянина /посвідчення офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
 • проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
 • копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
 • копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
 • копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з дня їх одержання. У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів. За результатами розгляду матеріалів інспекційний орган Держкомзему видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови. Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Дозвіл підписується начальником відповідного інспекційного органу Держкомзему та скріплюється гербовою печаткою. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою.

Порядок анулювання спеціальних дозволів.

Підставами для анулювання дозволу є:

 • заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
 • смерть власника земельної ділянки;
 • припинення діяльності юридичної особи;
 • припинення права користування земельною ділянкою;
 • зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
 • звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
 • конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
 • визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 • невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
 • невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб інспекційних органів Держкомзему.

Анулювання дозволу здійснюється органом, який його видав, шляхом прийняття рішення про анулювання дозволу. У разі наявності підстав для анулювання дозволу, інспекційний орган Держкомзему, викликає заявника до інспекційного органу Держкомзему для отримання усних або письмових пояснень. У виклику (повідомленні) зазначаються адреса інспекційного органу Держкомзему, дата та час прибуття, перелік матеріалів, які необхідно надати до інспекційного органу Держкомзему, необхідних для розгляду справи. Обов'язково зазначається вимога щодо надання до інспекційного органу Держкомзему оригіналу дозволу. Матеріали, які свідчать про наявність підстав для анулювання дозволу (у тому числі про вчинення правопорушення /за наявності/ - акт перевірки, протокол про адміністративне правопорушення, припис), розглядаються у присутності заявника. У разі його нез'явлення до інспекційного органу Держкомзему рішення про анулювання дозволу (постанова про накладення на заявника адміністративного стягнення - за наявності правопорушення) виносяться без його присутності. Особа, яка їх виносить, зобов'язана переконатись у наявності даних про своєчасне повідомлення заявника про час і місце розгляду матеріалів та відсутності клопотання про відкладення розгляду справи. Копія рішення про анулювання дозволу вручається під підпис заявнику в триденний термін з дня його прийняття, а в разі якщо порушення призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів, рішення про анулювання дозволу вручається негайно (у можливо короткі строки). Одночасно із врученням копії рішення про анулювання дозволу вилучається оригінал дозволу.