Відмінності між версіями «Особисті немайнові права фізичної особи»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база.''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України. -Редакція від 30.09.2016,].
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"— Редакція від 22.04.2018].
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про донорство крові та її компонентів" — Редакція від 28.06.2015].
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальна декларація прав людини]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 Закон України "Про інформацію"— Редакція від 01.01.2017].
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав людини і основних свобод]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права — Ратифікація від 19.10.1973].
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальна декларація прав людини від 10.12.1948].
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини — Редакція від 20.11.2014].
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України ]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав людини і основних свобод — Редакція від 02.10.2013].
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України (ЦК України) — Редакція від 17.06.2018].
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України — Редакція від 06.02.2018].


== '''Поняття особистих немайнових прав у цивільному законодавстві України.''' ==
==Поняття особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права ==
<u>Поняття особистого немайнового права в Цивільному кодексі України визначається через перелік ознак, визначених у [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статті 269 ЦК України], а саме: </u>
* особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом;
* особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту;
* особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою;
* фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав;
* особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.<br>


'''''Особисті немайнові права''''' належать кожній фізичній особі від народження або за законом. Вони не мають економічного змісту та тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.
Зміст особистого немайнового права передбачений [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 271 ЦК України].<br>
'''''Під змістом особистого немайнового права розуміють''''' можливість вільно визначати свою поведінку в індивідуальній життєдіяльності на власний розсуд, виключаючи будь-яке втручання з боку інших осіб, крім випадків, прямо передбачених законом.  
== Види особистих немайнових прав==
У [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України] всі особисті немайнові права, залежно від цільового призначення, поділяються на особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи та особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.<br>


'''Для характеристики особистих немайнових прав особи слід керуватися такими ознаками:'''
Можна також взяти за основу поділу порядок виникнення особистих немайнових прав: на такі, що належать фізичним особам від народження, і такі, що їм належать за законом. ( [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 270 ЦК України]).<br />
* Дане право належить кожній особі – це означає, що воно належить усім без винятку особам (фізичним і юридичним) за умови, що наявність цього права в особи не суперечить її сутності. При цьому всі особи рівні у можливості реалізації та охорони цих прав;
'''Так, різні види особистих немайнових прав можна зібрати у три правові інститути:'''
* Дане право належить особі довічно – це означає, що воно належить фізичній особі до моменту смерті, а юридичній особі – до моменту припинення;
* Дане право належить особі за законом – це означає, що підставою його виникнення є юридичний факт (подія або дія), передбачений законом. Переважна більшість особистих немайнових прав виникає в особи з моменту народження (створення), наприклад, право на життя , здоров`я, свободу та особисту недоторканість, ім`я (найменування) тощо. Однак окремі види особистих немайнових прав можуть виникати в осіб з іншого моменту, передбаченого законом, наприклад, право на донорство особа має лише з моменту досягнення повноліття, а право на зміну імені має особа, яка дося- гнула 16 років, тощо;
* Дане право є немайновим – це означає, що в ньому відсутній майновий (економічний) зміст, тобто фактично неможливо визначити вартість цього права, а відповідно і блага, що є його об`єктом, у г- рошовому еквіваленті;
* Дане право є особистісним – це означає, що воно не може бути відчужене (як примусово, так і добровільно, як постійно, так і тимчасово) від особи – носія цих прав та / або передане іншим особам.
Що стосується правової природи особистих немайнових прав, то на сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не оскаржується. Однак окремими авторами особистим немайновим правам приписується конституційно – правова природа. В [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України], зокрема в розділі другому, закріплюються основні особисті права громадян, однак у ній неможливо та й недоцільно передбачити основні способи реалізації та охорони цих прав.
 
== '''Види особистих немайнових прав.''' ==
Особисті немайнові права належать усім без винятку фізичним особам неза­лежно від віку, дієздатності, інших обставин, зокрема від того, де та у зв'язку з якими подіями життя вони перебувають.<br />
Слід зазначити, що основна частина особистих немайнових прав виникає у зв'язку з народженням і з моменту народження, тобто вони є природними пра­вами людини. Для інших момент їх виникнення не має точної фіксації, він пов'я­зується з різними обставинами, які зумовлюються багатьма чинниками. Тому мо­мент виникнення особистих немайнових прав можна визначити як специфічний. У новому ЦК України визначено дві підстави виникнення особис­тих немайнових прав — народження людини і припис закону.<br />
 
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України] поділяє особисті немайнові права фізичної особи за спрямованістю або за цільовим призначенням на дві групи: ті, що забезпечують природне існування фізичної особи ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1535#n1535 глава 21]) і ті, що забезпечують її соціальне буття ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1606#n1606 глава 22]).<br />
Можна також взяти за основу поділу порядок виникнення особистих немайнових прав: на такі, що належать фізичним особам від народження, і такі, що їм належать за законом. ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1493#n1493 ч. І ст. 270 ЦК України]).<br />
'''Так  різні види особистих немайнових прав можна зібрати у три правові інститути:'''
* права на немайнові блага, втілені у самій особистості;
* права на немайнові блага, втілені у самій особистості;
* право на особисту недоторканність, свободу; право на життя та охорону здоров'я;
* право на особисту недоторканність, свободу; право на життя та охорону здоров'я;
Рядок 39: Рядок 32:
=== Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. ===
=== Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. ===
'''До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, відповідно ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1535#n1535 глава 21  ЦК України]), слід відносити:'''
'''До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, відповідно ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1535#n1535 глава 21  ЦК України]), слід відносити:'''
* Право на життя ('' невід'ємне право на життя кожної людини проголошено на міжнародному рівні'');  
* Право на життя ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 281 ЦКУ]);
* Право на здоров('' кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, частина 3 ст. 49 Конституції України передбачає, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно, а існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена, таку допомогу надають фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.  Якщо інформація про хворобу особи може погіршити стан її здоров'я, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи'');
* Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 282 ЦКУ]);
* Право на безпечне довкілля (''Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.'');
* Право на охорону здоров'я ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 283 ЦКУ]);
* Право на свободу та особисту недоторканість ('' Свобода включає у себе економічну, політичну та індивідуальну свободу. Під фізичною свободою розуміється можливість належати собі у конкретному фізичному світі, рухатися, переміщуватися у просторі. До сфери індивідуальної свободи входять такі блага, як особисте та сімейне життя, задоволення суто індивідуальних потреб, моральні відносини тощо. Якщо в результаті примусу обмежується фізична свобода особи, то автоматично обмежується його політична, економічна та індивідуальна свобода. Право на свободу включає заборону будь-якої форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів, вчинення дій, що порушують публічний порядок, а також тримання фізичної особи в неволі ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1578#n1578 частини 2 ст. 288 ЦК України]). Право на особисту недоторканність розкривається у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1587#n1587 ст. 290 ЦК України] як право, згідно з яким фізична особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1581#n1581 ч. 2 ст. 289]'');
* Право на медичну допомогу ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 284 ЦКУ]);
* Право на сім`ю, опіку, піклування та патронатне виховання.(''Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, передбачених Конституцією України ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1594#n1594 ч. 4 ст. 291 ЦК України]). Це положення збігається зі ст. 32 Конституції, згідно з якою ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, ст. 12 Загально декларації прав людини та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1594#n1594 ч. 2 ст. 291 ЦК України] фізична особа не може бути проти ї волі розлучена з сім'єю, крім випадків, встановлених законом, а згідно з ч. і ст. 4 Сімейного кодексу України особа може бути примусово ізольована від сім'я лише у випадках і в порядку, встановлених законом.'')
* Право на інформацію про стан свого здоров'я ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 285 ЦКУ]);
 
* Право на таємницю про стан здоров'я ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 286 ЦКУ]);
* Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 287 ЦКУ]);
* Право на свободу ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 288 ЦКУ]);
* Право на особисту недоторканність ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 289 ЦКУ]);
* Право на донорство ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 290 ЦКУ]);
* Право на сім'ю ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 291 ЦКУ]);
* Право на опіку або піклування ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 292 ЦКУ]);
* Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 293 ЦКУ]).
=== Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. ===
=== Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. ===
'''До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, згідно з [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1607#n1607 главою 22 ЦК України] слід відносити:'''
'''До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, згідно з [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1607#n1607 главою 22 ЦК України] слід відносити:'''
* Право на ім`я;
* Право на ім'я ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 294 ЦКУ]);
* [[Захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи|Право на честь, гідність та ділову репутацію]];
* Право на зміну імені ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 295 ЦКУ]);
* Право на індивідуальність;
* Право на використання імені ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 296 ЦКУ]);
* Право на зображення та голос;
* Право на повагу до гідності та честі ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 297 ЦКУ]);
* Право на особисте життя;
* Повага до людини, яка померла ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 298 ЦКУ]);
* Право на особисті папери та таємницю кореспонденції;
* Право на недоторканність ділової репутації ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 299 ЦКУ]);
* Право на інформацію;
* Право на індивідуальність ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 300 ЦКУ]);
* Право на свободу творчості;
* Право на особисте життя та його таємницю ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 301 ЦКУ]);
* Право на вибір роду занять;
* Право на інформацію ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 302 ЦКУ]);
* Право на місце проживання;
* Право на особисті папери ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 303 ЦКУ]);
* Право на недоторканість житла;
* Розпоряджання особистими паперами ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 304 ЦКУ]);
* Право на пересування;
* Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 305 ЦКУ]);
* Право на свободу об`єднань;
* Право на таємницю кореспонденції ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 306 ЦКУ]);
* Право на мирні зібрання.
* Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 307 ЦКУ]);
* Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 308 ЦКУ]);
* Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 309 ЦКУ]);
* Право на місце проживання ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 310 ЦКУ]);
* Право на недоторканність житла ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 311 ЦКУ]);
* Право на вибір роду занять ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 312 ЦКУ]);
* Право на свободу пересування ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 313 ЦКУ]);
* Право на свободу об'єднання ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 314 ЦКУ]);
* Право на мирні зібрання ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 315 ЦКУ]).
{| class="wikitable"
|-
| '''Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, ЦК України та іншим законом, не є вичерпним.'''
|}
== Здійснення особистих немайнових прав==
'''''Під здійсненням особистих немайнових прав розуміють''''' одну із стадій їх реалізації, під час якої фізична особа, вчиняючи юридично значущі діяння (дії або бездіяльність) безпосередньо або через інших осіб, трансформує об’єктивно існуюче право у вигляді норм права в право суб’єктивне у вигляді створених для себе прав та обов’язків.
 
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 272 ЦК України] фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, а в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Крім того, фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових прав. <br>
 
Згідно зі [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 273 ЦК України] органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. У свою чергу, юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені, а також сама діяльність юридичних та фізичних осіб не може порушувати особисті немайнові права.<br>
 
Особлива увага при здійсненні особистого немайнового права приділяється межам його здійснення. Так, [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 274 ЦК України] закріплює, що обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, установлених Конституцією України, можливе лише у випадках, передбачених нею (наприклад, [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 ст. 64 Конституції України] встановлює, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть установлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції] тощо). Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, установлених ЦК України та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними.<br>
 
Отже, здійснення суб’єктивного особистого немайнового права можливе за наявності в особи цього права; особа може його здійснювати на власний розсуд, добровільно; крім його безпосереднього носія воно може здійснюватися також іншими особами, повноваження яким надано на підставі закону; зводиться до поведінки з реалізації передбачених цим правом можливостей у дійсність у межах, встановлених законом; можливе у вигляді певної поведінки.
== Захист особистих немайнових прав ==
Умовою нормального здійснення фізичною особою особистих немайнових прав є їх належний цивільно-правовий захист. Так, [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 275 ЦК України] встановлено, що фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. <br>
 
Захист особистого немайнового права здійснюється способами, установленими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 главою 3 ЦК України] та іншим способом відповідно до змісту особистого немайнового права, способу його порушення та наслідків, які спричинило це порушення.<br>
 
<u>До змісту права фізичної особи на захист особистих немайнових прав відносять такі правомочності: </u>
* вимагати не порушення цих прав; 
* вимагати припинення всіх діянь, якими порушуються ці права; 
* вимагати відновлення вказаних особистих немайнових прав у випадку їх порушення. <br>
 
Під способом захисту цивільних прав розуміють систему заходів, що спрямовані на захист і недоторканність власності та вільне здійснення суб’єктивних цивільних прав. Способи захисту поділяються на: загальні та спеціальні. <br>
 
[http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2 Загальні способи захисту] сформульовані в [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 16 ЦК України] (визнання особистого права, якщо воно порушується чи оспорюється; припинення дій, що порушують особисте право; визнання правочину недійсним тощо). <br>
 
'''Загальні способи захисту''' характеризуються тим, що в законі конкретизується, до яких правовідношень їх можна застосувати; апріорі вважається, що коло таких випадків є невичерпним. <br>
 
'''Спеціальні способи захисту''' особистих немайнових прав встановлюються законодавцем лише в точно визначеній сфері суспільних правовідносин. Так, наприклад, фізична особа, особисті немайнові права якої (право на повагу до гідності та честі тощо) порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 277 ЦК України]) та вимагати припинення публічного показу фото-, кіно-, теле- чи відеоплівки ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 307 ЦК України]) тощо.<br>
 
ЦК України в [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 94] встановлює, що особистими немайновими правами володіють і юридичні особи (право на недоторканність ділової репутації, таємницю кореспонденції, на інформацію та інші права). Свої особисті немайнові права юридичні особи захищають відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 глави 3 ЦК України].<br>
 
Різноманітність способів захисту особистих немайнових прав передбачає необхідність їх класифікації. Так, <u>виділяють чотири групи способів захисту особистих немайнових прав: </u>
* способи, застосовувати які може лише суд (визнання права, визнання оспорюваного правочину недійсним, визнання недійсним акта державного органу чи органу місцевого самоврядування); 
* способи, які застосовуються не тільки судом, але й державними органами, що наділені повноваженнями щодо захисту цивільних прав в адміністративному порядку (припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення); 
* способи, що можуть бути використані стороною правовідношення як за допомогою суду, так і самостійно (відшкодування збитків, стягнення неустойки); 
* самозахист, захист цивільних прав без участі суду. <br>
 
<u>До спеціальних способів захисту особистих немайнових прав законодавець відносить:</u><br>
* поновлення порушеного особистого немайнового права;
* спростування неправдивої інформації та суміжні способи захисту;
* заборону поширення інформації, якою порушено особисті немайнові права. <br>


== Захист особистих немайнових прав. ==
Захист особистих немайнових прав поряд із нормами цивільного права забезпечується нормами кримінального, трудового, адміністративного та господарського законодавства. <br>
Цивільне право здатне регулювати особисті немайнові відносини до моменту їхнього порушення. Відносини формуються і розвиваються у нормальному (непорушному) стані, коли поведінка інших суб`єктів
Так, наприклад, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України] в розділі 2 "Злочини проти життя та здоров’я особи" містить норми, що спрямовані на захист особистих немайнових прав особи: умисне вбивство ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 115]), доведення до самогубства ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 120]), катування ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 ст. 127]) тощо. <br>
відповідає вимогам закону. Громадяни та організації повинні наділятися правом на захист. Це пояснюється тим, що неможливо встановити санкцію, якщо не визначено права і обов`язки, які ця санкція охороняє чи забезпечує дотримання. Регулювання будь-яких суспільних відносин означає і їх правову охорону. Право на захист - це лише одна з правомочностей суб`єктивного цивільного права.<br />
'''Об’єктом вказаних злочинів є''' нематеріальні блага (життя, здоров’я фізичної особи).<br>
Право на захист особистих немайнових прав – це регламентоване правове регулювання на випадок оспорення, невизнання, заперечення, виникнення загрози порушення чи порушення особистого немайнового права.<br />
'''Змістом права на захист особистих немайнових прав є такі повноваження:'''
* Вимагати не порушення цих прав;
* Вимагати припинення всіх діянь, якими порушуються ці права;
* Вимагати відновлення вказаних особистих немайнових прав у випадку їх порушення.
Для захист особистих немайнових прав кожна особа, у якої було порушено її право має право звернутися до суду. Згідно зі ст. 124 Конституції України юрисдикція суду поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Ст. 55 Конституції України гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Законодавством про судоустрій України гарантується усім суб`єктам правовідносин захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.<br />
Для захисту особистих немайнових прав можна застосовувати загальні способи захисту прав ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran97#n97 ст. 16 ЦК України]) та спеціальні, які встановлюються спеціально для певної категорії прав, в цілому та для конкретного права зокрема ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1511#n1511 ст. 276], [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1514#n1514 277], [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1528#n1528 278 ЦК України]).<br />
Враховуючи немайновий характер цих прав, відповідальність за їх порушення повинна мати переважно немайновий зміст. З цього випливає, що найважливішим напрямом удосконалення охорони особистих немайнових прав є розширення за їх порушення кола саме немайнових санкції.<br />
=== Законодавчій захист. ===
'''Законодавчій захист''' – зафіксоване положення закону норми про право звернення особи до суду щодо захисту свого порушеного майнового або немайнового права. Дана норми може бути зафіксовані в [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1#n1 ЦК України], Конституцією України та відповідними законами України.<br />
Якщо аналізувати свіввідношення даного видів захисту, то адміністративний та судовий співвідносяться, як часткове до загального, а саме до законодавчого захисту. Підтвердження цього можемо використати конституційну норму проте, що діяльність всіх державних органів базується виключно на законі.<br />
Закон встановлює можливість оскарження рішення суду певної інстанції, що передбачає можливість об`єктивного вирішення справи.<br />
Засоби захисту повинні бути передбачені в законі (наприклад, в разі затримання особи їй повинна бути надана можливість викликати адвоката, повідомити близьких або інших осіб; При нанесенні її тілесних ушкоджень – можливість викликати названого нею лікаря тощо). Законодавчого захисту потребує, наприклад, репутація підприємців. Мають право розраховувати на захист своєї репутації і лікарі, педагоги, державні службовці.<br />
З позовом можна звернутися тільки до суду, а засоби захисту прав цього інституту можуть бути іншими.<br />
=== Судовий захист ===
Судові способи захисту являють собою передбачені законом засоби примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання порушених прав. Судовий захист особистих немайнових прав здіснюється судом. Систему суддів загальної юрисдикції складають: Місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України (ст. 18 ЗУ «Про судоустрій») Відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran97#n97 статті 16 ЦК України]: «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу». Будь – яка заінтересована особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу відповідно до ст. 4 ЦПК України. Ст. 6 ЗУ “Про судоустрій України” тлумачить, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді. Вирішуючи цивільні справи про захист честі, гідності та ділової репутації, суди керуються постановою Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” від 28 вересня 1990 року.
Серед засобів захисту можна виділити загальногромадянські (ст. 16 ЦК України) та спеціальні засоби.<br />
'''До за­гальногромадянських засобів відносяться:'''
* визнання права;
* відновлення права;
* припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його пору­шення;
* відшкодування збитків;
* [[Визнання правочину недійсним|визнання правочину недійсним]];
* примусове виконання обов`язку в натурі;
* зміна правовідношення;
* припинення правовідношення;
* визнання незаконними рушення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.<br />
'''Що стосується спеціальних способів захисту, то вони поділяються також на дві підгрупи''':
* ті, що можуть застосовуватися до всіх особистих немайнових прав (відновлення по­рушеного особистого немайнового права ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1511#n1511 ст.276 ЦК]), спростування недостовірної інформації ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1514#n1514 ст.277 ЦК]) та заборона поширен­ня інформації, якою порушуються особисті не­майнові права ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1528#n1528 ст.278 ЦК]));
* ті, що можуть застосовуватися тільки до певного особистого немайнового права. До да­ної категорії способів захисту слід відносити, наприклад, можливість вимагати виправ­лення імені у випадку його порушення ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1608#n1608 ч. З ст.294 ЦК]).


=== Адміністративний захист. ===
Адміністративне законодавство захищає особисті немайнові права шляхом встановлення адміністративної відповідальності за такі правопорушення як: виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містять хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 ст. 42-1 КУпАП]) тощо.
Адміністративний захист особистих немайнових і майнових прав здійснюється відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran112#n112 статті 17 ЦК України]. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування. Президент України здійснює захист цивільних прав та інтересів у межах повноважень, визначених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ Конституцією Україн]и.<br />
'''До адміністративного порядку захисту цивільних прав належать:'''
* Оскарження дій та актів державних органів у вищий орган виконавчої влади;
* Прийняття органами держави чи місцевого самоврядування, які наділені юрисдикційними повноваженнями, рішення щодо використання способів захисту, визначених ЦК.
Найбільш поширеним способом захисту в адміністративному порядку є визнання правового акту незаконним або його скасування. [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4722#n4722 Ст. 118 Конституції України] передбачає, що рішення голів місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.<br />
Якщо особи приватного права набувають цивільних прав та обов`язків за принципом “Дозволено все, що незаборонене законом”, то органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише в межах їх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4223#n4223 ст. 19 Конституції України]).<br />
Держав відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4178#n4178 ст. 3 Конституції України]).


[[Категорія: Інші питання цивільного права]]
[[Категорія: Інші питання цивільного права]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія: Правоохоронні органи]]
[[Категорія: Територіальні органи]]
[[Категорія: Нотаріат]]

Версія за 08:36, 16 грудня 2018

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Конвенція про права дитини
 3. Загальна декларація прав людини
 4. Конвенція про захист прав людини і основних свобод
 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
 6. Цивільний кодекс України
 7. Сімейний кодекс України

Поняття особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права

Поняття особистого немайнового права в Цивільному кодексі України визначається через перелік ознак, визначених у статті 269 ЦК України, а саме:

 • особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом;
 • особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту;
 • особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою;
 • фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав;
 • особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.

Зміст особистого немайнового права передбачений ст. 271 ЦК України.
Під змістом особистого немайнового права розуміють можливість вільно визначати свою поведінку в індивідуальній життєдіяльності на власний розсуд, виключаючи будь-яке втручання з боку інших осіб, крім випадків, прямо передбачених законом.

Види особистих немайнових прав

У ЦК України всі особисті немайнові права, залежно від цільового призначення, поділяються на особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи та особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Можна також взяти за основу поділу порядок виникнення особистих немайнових прав: на такі, що належать фізичним особам від народження, і такі, що їм належать за законом. ( ч. 1 ст. 270 ЦК України).
Так, різні види особистих немайнових прав можна зібрати у три правові інститути:

 • права на немайнові блага, втілені у самій особистості;
 • право на особисту недоторканність, свободу; право на життя та охорону здоров'я;
 • право на недоторканність особистого життя.

За цільовим спрямуванням особисті немайнові права пропонується класифікувати на:

 • особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особистосте (право на ім'я, право на честь, гідність, ділову репутацію та ін.);
 • особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення фізичної недоторканності особи (життя, свобода, вибір місця перебування, місця проживання тощо);
 • особисті немайнові права, спрямовані на недоторканність внутрішнього світу особистості та її інтересів (особиста та сімейна таємниця, невтручання у приватне життя, честь і гідність).

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, відповідно (глава 21 ЦК України), слід відносити:

 • Право на життя (ст. 281 ЦКУ);
 • Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю (ст. 282 ЦКУ);
 • Право на охорону здоров'я (ст. 283 ЦКУ);
 • Право на медичну допомогу (ст. 284 ЦКУ);
 • Право на інформацію про стан свого здоров'я (ст. 285 ЦКУ);
 • Право на таємницю про стан здоров'я (ст. 286 ЦКУ);
 • Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я (ст. 287 ЦКУ);
 • Право на свободу (ст. 288 ЦКУ);
 • Право на особисту недоторканність (ст. 289 ЦКУ);
 • Право на донорство (ст. 290 ЦКУ);
 • Право на сім'ю (ст. 291 ЦКУ);
 • Право на опіку або піклування (ст. 292 ЦКУ);
 • Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 293 ЦКУ).

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, згідно з главою 22 ЦК України слід відносити:

 • Право на ім'я (ст. 294 ЦКУ);
 • Право на зміну імені (ст. 295 ЦКУ);
 • Право на використання імені (ст. 296 ЦКУ);
 • Право на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦКУ);
 • Повага до людини, яка померла (ст. 298 ЦКУ);
 • Право на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦКУ);
 • Право на індивідуальність (ст. 300 ЦКУ);
 • Право на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦКУ);
 • Право на інформацію (ст. 302 ЦКУ);
 • Право на особисті папери (ст. 303 ЦКУ);
 • Розпоряджання особистими паперами (ст. 304 ЦКУ);
 • Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів (ст. 305 ЦКУ);
 • Право на таємницю кореспонденції (ст. 306 ЦКУ);
 • Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок (ст. 307 ЦКУ);
 • Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах (ст. 308 ЦКУ);
 • Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 309 ЦКУ);
 • Право на місце проживання (ст. 310 ЦКУ);
 • Право на недоторканність житла (ст. 311 ЦКУ);
 • Право на вибір роду занять (ст. 312 ЦКУ);
 • Право на свободу пересування (ст. 313 ЦКУ);
 • Право на свободу об'єднання (ст. 314 ЦКУ);
 • Право на мирні зібрання (ст. 315 ЦКУ).
Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, ЦК України та іншим законом, не є вичерпним.

Здійснення особистих немайнових прав

Під здійсненням особистих немайнових прав розуміють одну із стадій їх реалізації, під час якої фізична особа, вчиняючи юридично значущі діяння (дії або бездіяльність) безпосередньо або через інших осіб, трансформує об’єктивно існуюче право у вигляді норм права в право суб’єктивне у вигляді створених для себе прав та обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 272 ЦК України фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, а в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Крім того, фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових прав.

Згідно зі ст. 273 ЦК України органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. У свою чергу, юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені, а також сама діяльність юридичних та фізичних осіб не може порушувати особисті немайнові права.

Особлива увага при здійсненні особистого немайнового права приділяється межам його здійснення. Так, ст. 274 ЦК України закріплює, що обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, установлених Конституцією України, можливе лише у випадках, передбачених нею (наприклад, ст. 64 Конституції України встановлює, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть установлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції тощо). Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, установлених ЦК України та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними.

Отже, здійснення суб’єктивного особистого немайнового права можливе за наявності в особи цього права; особа може його здійснювати на власний розсуд, добровільно; крім його безпосереднього носія воно може здійснюватися також іншими особами, повноваження яким надано на підставі закону; зводиться до поведінки з реалізації передбачених цим правом можливостей у дійсність у межах, встановлених законом; можливе у вигляді певної поведінки.

Захист особистих немайнових прав

Умовою нормального здійснення фізичною особою особистих немайнових прав є їх належний цивільно-правовий захист. Так, ст. 275 ЦК України встановлено, що фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб.

Захист особистого немайнового права здійснюється способами, установленими главою 3 ЦК України та іншим способом відповідно до змісту особистого немайнового права, способу його порушення та наслідків, які спричинило це порушення.

До змісту права фізичної особи на захист особистих немайнових прав відносять такі правомочності:

 • вимагати не порушення цих прав;
 • вимагати припинення всіх діянь, якими порушуються ці права;
 • вимагати відновлення вказаних особистих немайнових прав у випадку їх порушення.

Під способом захисту цивільних прав розуміють систему заходів, що спрямовані на захист і недоторканність власності та вільне здійснення суб’єктивних цивільних прав. Способи захисту поділяються на: загальні та спеціальні.

Загальні способи захисту сформульовані в ст. 16 ЦК України (визнання особистого права, якщо воно порушується чи оспорюється; припинення дій, що порушують особисте право; визнання правочину недійсним тощо).

Загальні способи захисту характеризуються тим, що в законі конкретизується, до яких правовідношень їх можна застосувати; апріорі вважається, що коло таких випадків є невичерпним.

Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав встановлюються законодавцем лише в точно визначеній сфері суспільних правовідносин. Так, наприклад, фізична особа, особисті немайнові права якої (право на повагу до гідності та честі тощо) порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації (ч. 1 ст. 277 ЦК України) та вимагати припинення публічного показу фото-, кіно-, теле- чи відеоплівки (ч. 2 ст. 307 ЦК України) тощо.

ЦК України в ст. 94 встановлює, що особистими немайновими правами володіють і юридичні особи (право на недоторканність ділової репутації, таємницю кореспонденції, на інформацію та інші права). Свої особисті немайнові права юридичні особи захищають відповідно до глави 3 ЦК України.

Різноманітність способів захисту особистих немайнових прав передбачає необхідність їх класифікації. Так, виділяють чотири групи способів захисту особистих немайнових прав:

 • способи, застосовувати які може лише суд (визнання права, визнання оспорюваного правочину недійсним, визнання недійсним акта державного органу чи органу місцевого самоврядування);
 • способи, які застосовуються не тільки судом, але й державними органами, що наділені повноваженнями щодо захисту цивільних прав в адміністративному порядку (припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення);
 • способи, що можуть бути використані стороною правовідношення як за допомогою суду, так і самостійно (відшкодування збитків, стягнення неустойки);
 • самозахист, захист цивільних прав без участі суду.

До спеціальних способів захисту особистих немайнових прав законодавець відносить:

 • поновлення порушеного особистого немайнового права;
 • спростування неправдивої інформації та суміжні способи захисту;
 • заборону поширення інформації, якою порушено особисті немайнові права.

Захист особистих немайнових прав поряд із нормами цивільного права забезпечується нормами кримінального, трудового, адміністративного та господарського законодавства.
Так, наприклад, КК України в розділі 2 "Злочини проти життя та здоров’я особи" містить норми, що спрямовані на захист особистих немайнових прав особи: умисне вбивство (ст. 115), доведення до самогубства (ст. 120), катування (ст. 127) тощо.
Об’єктом вказаних злочинів є нематеріальні блага (життя, здоров’я фізичної особи).

Адміністративне законодавство захищає особисті немайнові права шляхом встановлення адміністративної відповідальності за такі правопорушення як: виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містять хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації (ст. 42-1 КУпАП) тощо.