Направлення громадян України на лікування за кордон за рахунок коштів Державного бюджету України

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Критерії направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Перелік закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 квітня 2022 року № 574. ▷ Направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон".

Детальніше див.: Направлення військовослужбовців, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон

Порядок направлення на лікування

Направленню для лікування за кордон підлягають громадяни України (далі - громадяни) за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України, що підтверджується висновком групи експертів Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ) відповідного профілю (пункт 1 Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1079 (далі - Порядок).

Направлення громадян для лікування за кордон ініціюється обласними, центральними районними (міськими) лікарнями, а також закладами охорони здоров’я України, підпорядкованими міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади. Клопотання щодо необхідності лікування за кордоном надсилаються відповідними закладами охорони здоров’я до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі - уповноважені органи).

Перелік та зразки необхідних документів

Уповноважені органи на підставі клопотання протягом 10 робочих днів забезпечують підготовку та подають до МОЗ в електронній формі за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади такі документи:

 • лист-направлення з переліком поданих документів від уповноваженого органу з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - електронний підпис) керівника відповідного органу виконавчої влади (далі - лист-направлення);
 • заяву громадянина, який потребує направлення для лікування за кордон, або його законного представника з обов’язковим наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації, за формою згідно з додатком 1;
 • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ. У виписці повинна міститися інформація про неможливість надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України;
 • згоду на обробку та передачу персональних даних іноземним закладам охорони здоров’я відповідно до законодавства у довільній формі;
 • зобов’язання громадянина або його законного представника згідно з додатком 2 подати до МОЗ письмову інформацію (звіт) відповідно до епікризу (або іншого медичного документа, який відповідає епікризу) від іноземного закладу охорони здоров’я або у разі неможливості отримання пацієнтом від зазначеного закладу інформації - письмову відмову, надану іноземним закладом охорони здоров’я. Таке зобов’язання подається не пізніше ніж через місяць з часу повернення громадянина на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ з питань направлення громадян для лікування за кордон (далі - Комісія МОЗ) (пункт 3 Порядку).

Оформлення документів для виїзду для лікування за кордон здійснюється в установленому законодавством порядку. У разі потреби громадянинові (або його законному представникові) МОЗ може надати відповідно до законодавства документи, що підтверджують необхідність оформлення виїзду громадянина для лікування за кордон (пункт 13 Порядку).

Алгоритм прийняття рішення про направлення хворого на лікування за кордон

⇒ МОЗ протягом 3 робочих днів з дати реєстрації листа-направлення надсилає групі експертів МОЗ відповідного профілю виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, який потребує направлення для лікування за кордон, для підготовки висновку щодо направлення громадянина для лікування за кордон (далі - висновок) за формою згідно з додатком 3. Рішення, яке фіксується у висновку, повинне бути прийнято більшістю голосів від складу групи експертів МОЗ відповідного профілю.

⇒ Висновок надається Комісії МОЗ протягом 10 робочих днів. Після отримання висновку з рекомендацією лікування громадянина за кордоном він береться на облік відповідно до порядку, який затверджується МОЗ. У разі коли у висновку містяться рекомендації щодо додаткового обстеження громадянина чи інші пропозиції стосовно лікування, питання направлення громадянина для лікування за кордон виноситься на наступне засідання Комісії МОЗ за наявності підтвердження виконання рекомендацій, зазначених у висновку.

⇒ Комісія МОЗ приймає рішення про направлення до іноземних закладів охорони здоров’я, з якими у МОЗ наявні письмові домовленості (угоди, договори, меморандуми тощо) про співпрацю у сфері охорони здоров’я та забезпечення лікування громадян у таких закладах. Строк прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення та оформлення протоколу не може перевищувати 20 робочих днів з дати надходження до МОЗ листа-направлення.

⇒ МОЗ надсилає невідкладно, але не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня надходження висновку, інформацію про громадянина до іноземних закладів охорони здоров’я для отримання погодження щодо прийняття громадянина на лікування та документа, що підтверджує вартість лікування, а також зобов’язання іноземного закладу охорони здоров’я повернути на рахунок МОЗ залишок коштів, не використаних для лікування громадянина.

У разі відсутності письмових домовленостей МОЗ звертається до Міністерства закордонних справ України для здійснення пошуку необхідного іноземного закладу охорони здоров’я з метою подальшого направлення громадянина на лікування в установленому порядку або громадянин може самостійно укласти домовленості з іноземними закладами охорони здоров’я. У такому разі МОЗ надсилає запит до іноземного закладу охорони здоров’я з метою перевірки платіжних реквізитів та вартості лікування.

Не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення видається відповідний наказ МОЗ.

Увага! У разі коли громадянин, перебуваючи на лікуванні за кордоном за рішенням Комісії МОЗ, потребує в екстреному порядку іншого лікування, ніж те, яке було зазначено у рішенні про направлення, Комісія МОЗ розглядає його заяву (або заяву його законного представника) та медичну документацію, отриману з іноземного закладу охорони здоров’я, в якому перебуває громадянин, і приймає рішення про оплату іншого лікування за кошти, які розміщені на рахунку в іноземному закладі охорони здоров’я. Для прийняття такого рішення Комісія МОЗ у найкоротший строк, але не більше ніж протягом 3 робочих днів звертається до групи експертів МОЗ відповідного профілю (абзац другий пункту 17 Порядку).

Підстави для відмови у направленні громадянина на лікування за кордон:

 • отримання висновку з рекомендацією лікування в закладах охорони здоров’я України;
 • письмова відмова громадянина (або його законного представника) від лікування;
 • смерть громадянина;
 • наявність підтвердної інформації про надходження у повному обсязі, необхідному для лікування громадянина, коштів на рахунок іноземного закладу охорони здоров’я від юридичних, фізичних осіб, благодійних фондів чи з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • повідомлення групи експертів МОЗ, закладу охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про невиконання громадянином рекомендації групи експертів МОЗ стосовно лікування або додаткових обстежень;
 • закінчення 365 календарних днів з дати реєстрації листа-направлення у разі надходження від упоноваженого органу повідомлення про неможливість встановити місцезнаходження громадянина, який потребує направлення для лікування за кордон (пункт 16 Порядку).

Повідомлення про прийняте Комісією МОЗ рішення про відмову в направленні громадянина для лікування за кордон надсилається громадянинові та упонвноваженому органу протягом 10 робочих днів з дати прийняття Комісією МОЗ рішення.

Оплата лікування громадянина України

Витрати, пов’язані з направленням громадянина для лікування за кордон, можуть включати лише оплату вартості лікування, діагностики (як частини лікувального процесу) і відшкодування вартості проїзду громадянина та однієї особи, що його супроводжує, до місця лікування та їх повернення, а також оплату банківських послуг.

Після прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення до здійснення фактичної оплати вартості лікування МОЗ подає відповідному іноземному закладу охорони здоров’я інформаційний лист про прийняте Комісією МОЗ рішення. На вимогу громадянина (його законного представника) такий лист надається йому протягом 3 робочих днів з дати прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення (пункт 10 Порядку).

Якщо громадянин самостійно виїхав для лікування до іноземних закладів охорони здоров’я, зазначені вище витрати оплачуються ним за власний рахунок.

У разі коли громадянин виїхав для лікування до іноземного закладу охорони здоров’я після реєстрації листа-направлення та до прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення, оплата вартості лікування здійснюється з дати прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення на підставі уточненого рахунка, що підтверджує вартість лікування.

Звіт про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування пацієнта

Громадянин (його законний представник) зобов’язаний не пізніше ніж через місяць з часу повернення пацієнта на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ надати МОЗ, упоноваженим органам епікриз (або інший медичний документ, який відповідає епікризу) від іноземного закладу охорони здоров’я, що підтверджує об’єми наданої медичної допомоги іноземним закладом охорони здоров’я (пункт 14 Порядку).

Оформлення листка тимчасової непрацездатності

Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвредженого наказом МОЗ від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки", медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, формується, зокрема у разі лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ, лікарем, із яким у пацієнта укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, на підставі медичних записів, внесених лікарем, відповідно до перекладених на державну мову та засвідчених, в установленому законодавством порядку, медичних документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: "Захворювання або травма загального характеру", "Ортопедичне протезування".

Увага! На період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, може формуватися лікарем на підставі медичних записів, які внесені таким лікарем відповідно до виданих за кордоном медичних документів (їх копій), що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: "Захворювання або травма загального характеру", "Ортопедичне протезування". Медичні документи або їх копії можуть бути надіслані поштою або надані лікарю за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (електронна пошта, мобільні застосунки, соціальні мережі тощо).

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ - 10). Необхідність перекладу на державну мову таких документів визначає лікар у випадках, коли неможливо сформувати медичний запис з використанням мови оригіналу медичного документа.

Судова практика

 • Постанова Верховного Суду від 13 квітня 2021 року у справі № 640/1614/19 (прийняття позитивного рішення про взяття на облік позивача з метою направлення його на лікування за кордон залежить від того, чи обґрунтує відповідач доводи щодо спадкової патології хвороби позивача та можливістю чи неможливістю її лікування в України).