Законність батьківських благодійних (добровільних) внесків у навчальних закладах

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 10:55, 15 січня 2018, створена Liliia.osyponok (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == НОРМАТИВНА БАЗА == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 Бюджетний кодекс України] * [http://zakon5.rada.gov....)

Перейти до навігації Перейти до пошуку


НОРМАТИВНА БАЗА

ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН «батьки та дошкільний навчальний заклад»

Пунктом 4 статті 13 Бюджетного Кодексу України передбачена можливість надходження до бюджету державних освітніх установ та закладів благодійної допомоги, яка включається до спеціального фонду і використовується на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Основним нормативним документом, який визначає правове регулювання відносин у суспільстві, пов’язаних з благодійною діяльністю, є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», так згідно ч. 1, 2 ст. 3 зазначеного Закону, цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Сферами благодійної діяльності є – освіта. Ч. 5 ст.. 73 Закон України «Про освіту», передбачено, що фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, відповідно до ч. 1 ст.. 36 закону України «Про дошкільну освіту». Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р.№ 440 затверджено «Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу», які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Наказ № 398 від 26 квітня 2011 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджено «Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу», одним із основних завдань діяльності батьківських комітетів у дошкільному навчальному закладі є сприяння створенню умов для вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

ОТРИМАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р,

1) Державне казначейство повинно забезпечити відкриття у територіальних органах Державного казначейства за зверненням закладу освіти реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків);

2) заклади освіти приймають рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків самостійно, про яке повідомляють у тижневий термін після його прийняття головного розпорядника бюджетних коштів (відповідне управління освіти); рішення приймається на загальних зборах (конференціях) трудового колективу;

Якщо навчальний заклад вирішує не відкривати самостійно реєстраційних рахунків, то благодійні внески будуть зараховуватися на спеціальний реєстраційний рахунок відповідного управління освіти 3) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і самостійне ведення бухгалтерського обліку, до штатного розпису працівників такої установи (закладу) вводиться посада головного бухгалтера (бухгалтера) в межах фонду заробітної плати;

4) у разі, коли закладом освіти прийнято рішення про відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і продовження обслуговування централізованою бухгалтерією, право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків із рахунків має керівник навчального закладу, а другого підпису — головний бухгалтер централізованої бухгалтерії; підписи на зазначених документах скріплюються печаткою органу чи установи, при яких діє централізована бухгалтерія.
Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Благодійні внески враховуються у кошторисі навчального закладу серед інших джерел власних надходжень у складі підгрупи 1 другої групи спеціального фонду бюджету, на підставі ч.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України. На підставі п.4 Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. №1222, Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт». Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. №17 (17-2000-п ) «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій».

Відповідно до Наказу Державного казначейства України №49 від 21.03.2005, Надходження та використання коштів і матеріальних цінностей,отриманих від донорів гуманітарної допомоги та спонсорської допомоги, відображаються бухгалтерськими проведеннями, визначеними в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 (z0497-00 ) та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718, із змінами.

Благодійні внески можуть надходити або одразу на спеціальний реєстраційний рахунок у Державному казначействі, або до каси навчального закладу. При цьому обіг готівки в навчальних закладах здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Надходження готівкових коштів супроводжується оформленням прибуткових касових ордерів, що регулюється Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637.

ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Згідно ст. 13 Бюджетного кодексу України, власні надходження у вигляді благодійних внесків використовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу. Відповідно до п. 2 Постанова КМУ від 4 серпня 2000 р. №1222, Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Згідно підпункту 197.1.2. пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. Відповідно до підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, Надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Наказом Міністерства фінансів України №553 від 17.06.2016 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» передбачено, що навчальні заклади державної та комунальної власності з метою оподаткування прибутку у визначений відповідний термін складають і подають звіт за відповідною формою.