Договір про навчання у закладі вищої освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 735 (частина шістнадцята статті 44 Закону).

Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

До договору про навчання у закладі вищої освіти застосовуються положення щодо договору про надання послуг, викладених в главі 63 Цивільного кодексу України.
Договір про надання послуг - це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша статті 901 Цивільного кодексу України).

За змістом статті 902 Цивільного кодексу України виконання договору про надання послуг, зазначено, що виконавець повинен надати послугу особисто. Втім у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Предмет договору

Виконавець (заклад вищої освіти) бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника (здобувача освіти) здійснити надання одержувачу освітньої послуги.

В договорі про навчання у закладі вищої освіти зазначається така інформація:

 1. тип навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо);
 2. форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна);
 3. освітньо-кваліфікаційний рівень, присвоєння якого буде результатом навчання (бакалавр, спеціаліст чи магістр);
 4. назву спеціальності, за якою проводитимуть навчання;
 5. місце та строк навчання.

Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документа про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі (контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це (статті 73 Закону).

Права та обов'язки сторін договору

Сторона договору Права Обов’язки
Заклад вищої освіти
 • вимагати від здобувача виконання освітньої програми;
 • прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою за умови володіння усіма здобувачами, які вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою;
 • встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять;
 • надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до законодавства на підставі окремих договорів..
 • створити умови для ознайомлення вступника та законного представника з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію освітньої програми, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах;
 • здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства;
 • оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання ним освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та наявності акредитації освітньої програми на момент завершення навчання здобувача.
Здобувач вищої освіти Права, визначені законом та установчими документами закладу.
 • дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та кодексу академічної доброчесності закладу;
 • виконувати освітню програму, індивідуальний навчальний план та досягати визначених освітньою програмою результатів навчання;
 • виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством;
 • дбайливо ставитися до майна закладу;
 • у разі зміни персональних даних інформувати про це заклад.

Припинення договору

Підстави припинення договору про навчання у закладі вищої освіти:

 1. у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань;
 2. за згодою сторін;
 3. у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
 4. у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник;
 5. у разі відрахування здобувача;
 6. за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом.

Здобувач може бути відрахований із закладу з підстав, визначених статтею 46 Закону, в тому числі за порушення умов договору.

Див. також