Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу під час перебування матері у відпустці для догляду за дитиною до шести років

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 12:06, 5 червня 2020, створена Serhii.oryshchuk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF Конституція України] * [https://zakon.rada.gov.ua/l...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років

Частиною шостою статті 179 КЗпП, а також пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» встановлено, що в разі коли дитина потребує домашнього догляду, жінці обов´язково має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.


Крім цього відповідно до ч.8 ст.179 КЗпП за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.


Отже, для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, жінка повинна подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій вона вказує дату, з якої йде в таку відпустку. До заяви слід додати медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною, що є підставою для надання цієї відпустки.


На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки (ст. 181 КЗпП, ст. 25 Закону про відпустки). Важливою умовою оформлення даного виду відпустки є медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною.


Так, при підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові або іншим особам, які фактично доглядають за ним, видається довідка за формою № 080-1/о, затвердженої наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 11.06.2012 р. № 430, для надання відпустки без збереження заробітної плати (п.3 Інструкції № 430).


Термін дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних і реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зазначити, що інформація, яка міститься в довідці за формою №080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню (п.17, 18 Інструкції № 430).


У разі необхідності продовження або поновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю вищевикладену процедуру доведеться проходити заново.

Закріплення права на освіту на законодавчому рівні

Згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах.


Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.


Відповідно до ст..2 ЗУ «Про дошкільну освіту» основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.


Відповідно до ч.2. ст..3 ЗУ «Про дошкільну освіту» держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.


Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї; діти можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності (ч.1, 5 ст. 9 ЗУ «Про дошкільну освіту»).

Дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами здоров'я

Відповідно до ст.12 Закону України "Про дошкільну освіту" для потреб громадян України створюються такі заклади дошкільної освіти:

  • заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від одного до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  • заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років. Заклади дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
  • будинок дитини - заклад дошкільної освіти системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;
  • заклад дошкільної освіти (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
  • заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Для задоволення освітніх потреб громадян заклад дошкільної освіти може входити до складу об’єднання з іншими закладами освіти.


Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.


Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.


Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних школах (школах-інтернатах), санаторних школах (школах-інтернатах), навчально-реабілітаційних центрах можуть створюватися їхні структурні підрозділи - дошкільні групи.


Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть створюватися заклади дошкільної освіти з сезонним перебуванням дітей.


У всіх типах закладів дошкільної освіти при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

Порядок прийому та відвідування дітьми з вадами здоров'я дошкільних навчальних закладів

Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою КМУ №305 від 12.03.2003року, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.


Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.


Згідно пунктів 16 та 17 вказаного Положення, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи. Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах. Якщо для створення дошкільного навчального закладу компенсуючого типу немає достатньої кількості дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відкриваються спеціальні та (або) інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах інших типів.


Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад, державної форми власності - засновником (засновниками), приватної форми власності - власником (п.3 Положення № 305 від 12.03.2003року).


Відповідно до розділу ХІ п.2 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністрества охорони здоров’я України від 24.03.2016року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2016року за №56328693 при прийманні дитини до дошкільного навчального закладу обов’язково подається медична довідка про стан здоров'я дитини, яка заповнюється лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги на кожну дитину у присутності батьків за формою № 026/о з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.


Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією при закладі охорони здоров'я.
У п.3 вказаного Регламенту зазначено, що для дітей, які поступили в дошкільні навчальні заклади, форма № 026/о заповнюється на підставі виписки із форми первинної облікової документації № 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302, лікарями-педіатрами або лікарями загальної практики - сімейними лікарями.


У довідці зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання дитини; факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти. У разі необхідності лікар може зазначити у довідці застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. У випадку, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно медичні представники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Право на відвідування дитиною Дошкільного навчального закладу в період відпустки матері до досягнення дитиною 6 років

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що прямої заборони на відвідування дитиною Дошкільного навчального закладу в період відпустки матері або осіб, які їх замінюють по догляду за дитиною до досягнення 6-річного віку Закону України «Про освіту», Закон України "Про дошкільну освіту", Кодекс законів про працю України чи інші норми законодавства не містять.


Законодавчими та підзаконними актами не забороняється відвідувати зазначені заклади і тому дитина може їх відвідувати, якщо не має інших показань для заборони (для прикладу гострі респіраторні захворювання тощо).


Немає законодавчо закріпленої норми, згідно з якою дитину, матір якої перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до 6 років, не може бути оформлено до дитячого садка.