Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Maryna.shapoval.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до пункту 1 Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 (далі - Типове положення) притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - притулок), - спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи).

Притулок утворюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - засновники). Притулок може бути юридичною особою, яка має самостійний баланс, реєстраційні рахунки, або структурним підрозділом іншого закладу/установи соціального чи іншого спрямування (закладу соціального захисту, соціального обслуговування, охорони здоров’я тощо).
Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, відповідно до законодавства можуть долучатися до утворення притулку та забезпечення його функціонування на засадах державно-приватного партнерства.

Основні завдання притулку

 • забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;
 • надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.

Напрямки діяльності притулку

 • створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб у притулку;
 • створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб у притулку (забезпечення в межах наявних ресурсів продуктами харчування, надання можливості збереження документів, користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо);
 • забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб шляхом надання відповідних послуг, а також співпраці з іншими суб’єктами надання комплексної допомоги постраждалим особам;
 • надання психологічних послуг постраждалим особам;
 • забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи;
 • організація надання юридичних послуг (консультацій, правової допомоги у підготовці документів, необхідних для захисту прав та законних інтересів постраждалих осіб), інформування про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
 • надання інформаційних та інших консультативних послуг, необхідних для комплексної допомоги постраждалим особам, зокрема інформації про їх права і можливості отримання дієвої допомоги;
 • сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства (допомога у працевлаштуванні тощо);
 • сприяння постраждалим особам у пошуку альтернативного придатного безпечного місця перебування чи направлення їх для отримання послуг до інших загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб у разі, коли в притулку недостатньо місць або необхідні послуги не надаються;
 • проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи;
 • сприяння у разі потреби забезпеченню транспортування постраждалих осіб до місць отримання ними необхідних послуг, які у притулку не надаються;
 • провадження іншої діяльності відповідно до законодавства та положення про притулок.

Право на влаштування до притулку

Право на влаштування до притулку мають:

 • повнолітня постраждала особа, направлена структурним підрозділом місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, центром соціальних служб, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;
 • особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;
 • дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

Притулок протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною.

До притулку не влаштовуються постраждалі особи:

 • з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань;
 • з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз;
 • за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб.

Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства

Перебування у притулку особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалих осіб, які перебувають у притулку, забороняється.

Вартість послуг

Надання притулком послуг постраждалим особам здійснюється на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних послуг, затвердженими Мінсоцполітики.
Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.
Інформація про соціальні послуги постраждалим особам з інтелектуальними та сенсорними порушеннями надається доступним способом, зокрема із застосуванням загальновживаної лексики, жестової мови, шрифту Брайля.

Порядок влаштування, розміщення та перебування постраждалих осіб до притулку

Влаштування до притулку здійснюється на підставі направлення, виданого постраждалій особі одним із суб’єктів, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та особистої заяви постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за наявності).
Про влаштування або відмову у влаштуванні постраждалої особи до притулку видається наказ директора притулку або керівника закладу/установи соціального чи іншого спрямування, в якому зазначається працівник, відповідальний за організацію та надання допомоги (послуг) постраждалій особі (далі - відповідальний працівник).
Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання особистої заяви постраждалою особою або отримання її поінформованої згоди, протягом яких постраждала особа перебуває у притулку, проходить медичний огляд, іншу перевірку наявності у неї умов, що виключають можливість перебування у притулку згідно з пунктом 20 Типового положення.
Перебування в одній будівлі притулку повнолітніх постраждалих осіб різної статі забороняється.
Повнолітні постраждалі особи різної статі розміщуються в окремих притулках (будівлях притулку), утворених відповідно до потреб територіальних громад з урахуванням непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливості здійснення позитивних дій.

Відповідальний працівник

 • протягом трьох робочих днів з дати видання наказу про влаштування постраждалої особи до притулку проводить оцінку її потреб та забезпечує укладення договору про надання їй послуг;
 • за результатами оцінки потреб постраждалої особи складає план індивідуальної роботи з нею та забезпечує його виконання;
 • вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних";
 • у разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує особу, протягом трьох робочих днів з дня її звернення разом із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, вживають організаційних заходів, спрямованих на сприяння постраждалій особі в отриманні необхідного документа та подання його копії до притулку.

У разі коли протягом цього часу з поважних та незалежних від постраждалої особи причин не отримано документа, що посвідчує її особу, відповідні заходи вживаються протягом строку, достатнього для отримання необхідного документа, при цьому постраждала особа продовжує перебувати у притулку та отримувати всі необхідні послуги.
Порядок перебування постраждалих осіб у притулку регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи в день її зарахування до притулку.

Строк перебування

Строк перебування постраждалої особи у притулку не може перевищувати трьох місяців.
У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної роботи з постраждалою особою строк її перебування у притулку може бути продовжено до шести місяців.
Про продовження строку перебування постраждалої особи у притулку видається наказ директора притулку або керівника закладу/установи соціального чи іншого спрямування, обов’язково вносяться зміни до договору про надання послуг та переглядається/коригується індивідуальний план роботи.

Підстави для вибуття з притулку

Підставами для вибуття з притулку є:

 • виявлення умов, зазначених у пункті 20 Типового положення;
 • відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг притулку;
 • письмова заява постраждалої особи;
 • розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;
 • відмова від проходження медичного огляду;
 • розголошення інформації про притулок (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);
 • закінчення строку перебування;
 • порушення правил внутрішнього розпорядку;
 • умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу;
 • смерть постраждалої особи.

Перелік населених пунктів де створені притулки

Притулки для осіб є в багатьох містах України. Поширюється інформація про наявність притулків, але без вказання їхніх адрес, надається інформація про можливість доступу до таких притулків.
В той час, як інформація про державні центри соціальної та психологічної допомоги та центри матері та дитини та їхні адреси є загальнодоступною.

 1. Файл:Точки доступу до притулків для осіб, постраждалих від насильства, що створені за підтримки UNFPA.pdf
 2. Контакти закладів, установ та організацій, які надають послуги із захисту і підтримки осіб, постраждалих від гендерно-зумовленого насильства (в тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та їхнім сім’ям) в м. Києві.
 3. Файл:Мережа закладів та організацій, що надають послуги жінкам, які постарждали від домашнього насильтва в Україні.xlsx