Правові послуги

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Види правових послуг

Конституційною гарантією прав людини є право кожного на професійну правничу допомогу (ст. 59 Конституції України). Це право реалізується шляхом отримання відповідних правових послуг. У ч. 4 ст. 1 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" перераховується 6 видів правових послуг:

 • Надання правової інформації
 • Надання консультацій і роз'яснень з правових питань
 • Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру
 • Здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
 • Забезпечення захисту особи від обвинувачення
 • Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Надання правової інформації

Правовою інформацією є будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

 • джерела: Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань
 • мета послуги: надання клієнту вичерпної інформації з питання, яке його цікавить

Надання консультацій і роз'яснень з правових питань

Консультація, роз’яснення з правових питань – інформаційні матеріали,які надаються для забезпечення розуміння громадянами певного питання, порада спеціаліста.
Мета послуги:

 1. надання клієнту вичерпної інформації з питання, яке його цікавить;
 2. пропонування можливих варіантів вирішення проблеми (якщо потенційно їх кілька);
 3. допомога в обранні оптимальний способу з урахуванням всіх обставин справи;
 4. допомога в реалізації обраного способу (у разі прохання клієнта).

Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру

Підготовка документів непроцесуального характеру (звернень, заяв, скарг тощо)

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Cкладання документів процесуального характеру

Здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

Громадянин чи установа (підприємство, організація) має право захищати свої інтереси самостійно або через представника.
Представництво може здійснюватися:

 • в судах (у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення);
 • в інших державних органах;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • перед іншими особами.

Представництво виникає на підставі:

 • договору
 • закону

Законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей є їхні батьки. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.ст. 242 Цивільного кодексу України. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" законні представники - це батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

 • акта органу юридичної особи
 • з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення (ч. 3 ст. 131-2 Конституції України)
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у:

 • трудових спорах
 • спорах щодо захисту соціальних прав
 • спорах щодо виборів та референдумів
 • малозначних спорах
 • стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб
 • стосовно осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена

Див. також

Забезпечення захисту особи від обвинувачення

Див. також

Надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Вона включає такі види правових послуг:
1) захист;
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.

Див. також