Електронний реєстр пацієнтів

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття "Реєстр пацієнтів"

Законодавство України про охорону здоров'я в тому числі щодо питання – Реєстр пацієнтів , базується на Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (далі - Основи) та інших нормативно-правових актах, які регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я. Відповідно до статті 3 Основ:

пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога;

заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;

мережа закладів охорони здоров'я - сукупність закладів охорони здоров'я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території.

З метою реалізації одного із принципів охорони здоров’я - рівноправності громадян, демократизму і загальнодоступності медичної допомоги, створено низку нових заходів на основі чинного законодавства. Вимоги сьогодення вимагають від держави швидкого реагування та впровадження новацій у різних сферах життєдіяльності. Не виключенням є реалізація ідеї електронного реєстру пацієнтів. Впровадження електронних реєстрів пацієнтів також передбачене «Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р.). Протягом тривалого часу існують такі реєстри, до прикладу:

- реєстр хворих на туберкульоз (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.10.2012 № 818 «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на туберкульоз») (чітко визначено поняття адміністратора, бази даних та персональних даних клієнтів);

- реєстр хворих на цукровий діабет (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.05.2009 N 365 «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет»).

Звісно ці реєстри обмеженого медичного спрямування, проте покликані полегшити пошук необхідної інформації та обліку відповідних хворих, оптимізацію процесу надання медичної допомоги.

     Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" затверджено Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я.

            Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

           В  Порядку наведено визначення терміну «електронний кабінету» як персоніфікованої веб-сторінка або інтерфейс, за допомогою яких користувач відповідно до його прав доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до цього Порядку.

           Завданням електронної системи охорони здоров’я є забезпечення можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), автоматизація ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією, запровадження електронного документообігу у сфері медичного обслуговування населення.

      Інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить передбачені цим Порядком реєстри, програмні модулі, електронну медичну інформаційно-аналітичну систему з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформаційну систему НСЗУ в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, а також забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними електронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними системами це і центральна база даних.

Реєстр пацієнтів, що містить інформацію про фізичних осіб, які мають право на гарантії згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” також заноситься до центральної бази даних . До зазначеного Реєстру включаються такі відомості про пацієнта: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові; дата та місце народження; адреса фактичного місця проживання або перебування; серія та номер (у разі наявності) документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), орган, що видав документ, дата видачі, строк дії; номер телефону, адреса електронної пошти (далі - контактні дані) (у разі надання); інформація про законного представника особи (прізвище, ім’я, по батькові, документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника відповідно до законодавства) (у разі наявності);інші відомості, визначені МОЗ.

Відомості з Реєстру пацієнтів є інформацією з обмеженим доступом;

2) Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що містить інформацію про декларації.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості:

посилання на запис про пацієнта у Реєстрі пацієнтів;

посилання на запис про медичного працівника, обраного пацієнтом (його законним представником) як лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у Реєстрі медичних працівників;

посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

посилання на запис про місце надання медичних послуг, обране пацієнтом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

інші відомості, визначені МОЗ;

Електронні кабінети пацієнтів можуть функціонувати через електронні медичні інформаційні системи та веб-сайти, веб-портали або мобільні додатки уповноважених державних органів або підприємств, що належать до сфери їх управління. Використання веб-сайтів, веб-порталів або мобільних додатків для доступу до електронного кабінету пацієнта здійснюється під час надання згоди особою на обробку персональних даних у випадках, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”.

Пацієнт (його законний представник) має право:

1) реєструвати себе (пацієнта, законним представником якого є така особа) у центральній базі даних, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відповідних відомостей у Реєстрі пацієнтів;

2) вносити та переглядати інформацію про себе (пацієнта, законним представником якого є така особа);

3) подавати заяви про відкликання заяви про надання згоди на обробку персональних даних, що міститься у центральній базі даних;

4) подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, через електронну систему охорони здоров’я відповідно до встановленого МОЗ порядку;

5) надавати доступ медичним працівникам та іншим користувачам до інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є така особа), що міститься у центральній базі даних.

Користувачі зобов’язані забезпечити внесення актуальних та достовірних даних про себе до центральної бази даних.

До прикладу на розсуд пропонуються рішення судів, які свідчать про те, що якби медичний персонал не вніс коригування до медичних карт хворого та ін., то розгляд справ по суті мали б законне та швидке рішення судів:

  1. Ухвала суду по справі №640/12850/16-к щодо витребування та доступу до доказів у закладу охорони здоров’я;
  2. Ухвала суду по справі №522/24532/17 щодо вилученння документів (у т.ч. медичних) та носії інформації (речі) мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Доступ до персональних даних можливий у разі наявності згоди суб’єкта персональних даних, крім випадків, передбачених законом.

Реалізація акта дозволить забезпечити пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Варто звернути увагу, що 10.07.2019 року Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" затверджено "Порядок надання комплексної послуги “єМалятко”.

Цей Порядок визначає процедуру надання комплексної послуги “єМалятко”, що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;

надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Сьогодні таку послугу можна отримати за однією заявою не тільки у закладі охорони здоров’я, де народилась дитина, а також у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та у центрах надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.