Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.


Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

 • для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок та механізм атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою


Організація роботи атестаційної комісії та склад комісії.
Для організації та проведення атестації уповноважений вищий навчальний заклад утворює атестаційну комісію. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю атестаційної комісії здійснює керівник уповноваженого вищого навчального закладу. Атестаційна комісія проводить свою роботу у строки, визначені графіком атестаційних сесій, що за пропозицією голови атестаційної комісії затверджується керівником уповноваженого вищого навчального закладу. Атестаційна комісія утворюється у складі голови та трьох членів комісії з числа осіб, які мають освіту за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”. Щонайменше один з членів атестаційної комісії повинен мати науковий ступінь не нижче доктора філософії. Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу. Голова атестаційної комісії:

 1. організовує роботу атестаційної комісії;
 2. визначає обов’язки секретаря атестаційної комісії;
 3. встановлює порядок повідомлення членів атестаційної комісії про проведення її засідань;
 4. веде засідання атестаційної комісії;
 5. дає доручення членам атестаційної комісії та контролює їх виконання;
 6. вносить пропозиції щодо зміни персонального складу атестаційної комісії;
 7. організовує розміщення на офіційному веб-сайті уповноваженого вищого навчального закладу інформації про дату, час та місце проведення атестації, порядок реєстрації для проходження атестації.


Секретар атестаційної комісії призначається наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу з числа його працівників і не є членом атестаційної комісії. Секретар атестаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів, пов’язаних з роботою атестаційної комісії, їх зберігання.
Голова та члени атестаційної комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та обставин, що викликають сумнів у їх безсторонності, повинні бути відведені від розгляду відповідного питання. У разі наявності таких обставин голова та члени атестаційної комісії можуть заявити про самовідвід. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і здійснений до початку розгляду відповідного питання. Рішення про відвід (самовідвід) приймається на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів її членів, які беруть участь у ньому. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні. Засідання атестаційної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Атестаційна комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. За однакової кількості голосів вирішальний голос має голова атестаційної комісії. Під час засідання атестаційної комісії ведеться протокол.Протоколи засідань атестаційної комісії, відомості про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в уповноваженому вищому навчальному закладі протягом трьох років. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”. Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається. Організаційні заходи з підготовки проведення атестації в уповноваженому вищому навчальному закладі передбачають затвердження:

 1. Складу атестаційної комісії;
 2. Порядку реєстрації осіб для проходження атестації;
 3. Графіка атестаційних сесій;
 4. Завдань у письмовій формі та визначення переліку тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі.

Атестація проводиться у три етапи:

 1. Приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації;
 2. Проходження атестації у письмовій та усній формі;
 3. Визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

Атестаційна сесія - період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації, а також приймає рішення про видачу посвідчення учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку. Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. У разі відсутності заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, атестаційна сесія не проводиться.

Права та обов’язки учасників атестації

Учасник атестації має право на:

♦ доступ до інформації про:

 • строки та порядок проведення атестації;
 • час і місце проведення атестації;
 • порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації;

♦ ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення атестації; ♦ ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під час проходження атестації; отримання після оголошення результатів атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи.

Учасник атестації зобов’язаний:

♦ ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його;

♦ своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;

♦ ввічливо ставитися до інших учасників атестації;

♦ виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;

♦ після закінчення часу, відведеного для виконання завдань у письмовій формі, повернути матеріали атестації;

♦ виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, визначеному атестаційною комісією;

♦ виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями.

Учаснику атестації забороняється:

♦ мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування для особи, яка має інвалідність);

♦ протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі:

 • заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання;
 • спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під час виконання завдань;
 • списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації;
 • виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

♦ псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять атестацію.

У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених пунктами 17 та 18 цього Порядку, учасник атестації відсторонюється від подальшого проходження атестації, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами атестаційної комісії.

Якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він проходить атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі, крім осіб, які отримують посвідчення відповідно до пункту 56 цього Порядку.

Порядок видачі посвідчення

Відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається) та надання копії одного з таких документів:

 1. документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
 2. документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
 3. диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
 4. диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література; Українська мова та література; Українська мова та література і іноземна мова; Філологія.

При поданні заяви має бути пред’явлений оригінал одного із зазначених вище документів та його ксерокопія. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, додатково пред’являється оригінал документа, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові та його ксерокопія. Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія в ході чергової атестаційної сесії і ухвалює рішення про видачу посвідчення.